• Odbierz prezent
ALLEGRO.EU S.A.: raport finansowy (2021-03-04 06:00)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych)
dlaemitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-04
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME
(pełna nazwa emitenta)
ALLEGRO.EU S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
L-1282
(kod pocztowy)(miejscowość)
1, rue Hildegard von Bingen
(ulica)(numer)
+48 516 974 522
(telefon)(fax)
ir@allegro.euwww.allegro.eu
(e-mail)(www)
B214830B214830
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Operating revenue 3,997,811 2,592,306 899,406603,025

Operating profit 1,123,043 886,087 199,347261,243

Profit before income tax 616,707 513,049 115,423143,459

Net profit / (loss) 418,560 393,075 88,43297,366

Net cash provided by operating activities 1,509,891 1,246,539 339,687289,971

Net cash used in investing activities-218,205 -202,887 -49,091-47,196

Net cash used in financing activities-510,503 -1,433,802 -114,850-333,533

Net change in cash and cash equivalents 1,185,060 403,877 266,60893,950

Total assets 15,147,880 14,278,013 3,282,4563,352,827

Total equity 8,089,596 6,683,642 1,752,9681,569,483

Total non-current liabilities 6,168,221 6,784,903 1,336,6171,593,261

Total current liabilities 890,063 809,468 192,871190,083

Total liabilites and equity 15,147,880 14,278,013 3,282,4563,352,827

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

EN Consolidated Annual Report - 2020 - Allegro.eu.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-03Darren HustonDirectorDarren Huston

2021-03-03Francois NuytsDirectorFrancois Nuyts


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk