• Odbierz prezent
ALLEGRO.EU S.A.: Informacje poufne – otrzymanie szczegółowego uzasadnienia zarzutów od polskiego organu antymonopolowego przez Allegro sp. z o.o. (2022-08-08 20:09)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2022
Data sporządzenia: 2022-08-08
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Informacje poufne – otrzymanie szczegółowego uzasadnienia zarzutów od polskiego organu antymonopolowego przez Allegro sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR"), Zarząd Allegro.eu ("Spółka", "Allegro.eu") niniejszym zawiadamia, że w dniu 8 sierpnia 2022 r. powziął informację, iż Allegro sp. z o.o. ("Allegro PL"), spółka w 100% zależna od Spółki, otrzymała szczegółowe uzasadnienie zarzutów od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK"), jako organu antymonopolowego w Polsce ("SUZ").

SUZ dotyczy postępowania antymonopolowego wszczętego przez UOKiK w stosunku do Allegro PL w grudniu 2019 r. oraz dotyczącego potencjalnego nadużycia pozycji dominującej. Informacja o postępowaniu została przekazana przez Allegro.eu w prospekcie sporządzonym na potrzeby pierwszej oferty publicznej, a także aktualizowana w później publikowanych raportach okresowych.

SUZ zawiera podsumowanie rzekomych naruszeń ze strony Allegro PL oraz przedstawia zebrane przez UOKiK dowody na poparcie przedstawianych przez organ twierdzeń. SUZ wskazuje także na okoliczności łagodzące i obciążające oraz kwalifikację i ramy prawne.

Zgodnie z SUZ UOKiK zarzuca Allegro PL nadużywanie pozycji dominującej na polskim rynku rynków handlu elektronicznego B2C poprzez faworyzowanie własnej sprzedaży detalicznej ("1P"), w stosunku do działań sprzedażowych sprzedawców zewnętrznych działających na platformie Allegro PL ("3P"). UOKiK twierdzi, że Allegro faworyzowało swoją działalność 1P wobec sprzedawców 3P poprzez udzielenie działalności 1P dostępu do:

(i) informacji o funkcjonowaniu platformy Allegro PL ("Platforma") lub zachowaniu konsumentów na Platformie,
(ii) informacji dotyczących funkcji sprzedażowych lub promocyjnych na Platformie,

niedostępnych lub dostępnych w ograniczonym zakresie dla sprzedawców 3P, co pozwalało Allegro PL uzyskiwać nieuzasadnioną przewagę konkurencyjną własnej działalności sprzedażowej względem niezależnych sprzedawców na Platformie stawiając ich w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej.

UOKiK wskazuje w SUZ, że zamierza wydać decyzję stwierdzającą naruszenie pozycji dominującej przez Allegro PL i nakazującą jego zaniechanie w zakresie, w jakim naruszenie nie zostało zaniechane oraz nakładającą karę pieniężną na Allegro PL. Maksymalna wysokość takiej kary może wynosić 10% obrotu osiągniętego przez Allegro PL w roku poprzedzającym nałożenie kary.

Jednocześnie SUZ nie prowadzi jeszcze do zakończenia sprawy prowadzonej przez UOKiK co do jej istoty, ani nie przesądza, że postępowanie zakończy się wydaniem decyzji o nałożeniu kary lub determinuje dokładną wysokość tej kary. Niemniej jednak, z uwagi na fakt, że pewne naruszenia zostały stwierdzone przez UOKiK, prawdopodobieństwo negatywnego wyniku postępowania UOKiK może wzrosnąć.

Allegro PL nie zgadza się z twierdzeniami UOKiK. Aż 99% sprzedaży na platformie Allegro PL jest generowana przez niezależnych sprzedających, podczas gdy 1p odpowiada tylko za pozostałe 1%. Allegro PL podtrzymuje, że nie posiada pozycji dominującej i nie faworyzowała sprzedaży 1P w sposób niezgodny z prawem konkurencji. Tym niemniej, Allegro PL zamierza dalej w pełni współpracować z UOKiK. Zgodność z przepisami jest dla Spółki kluczowa na wszystkich poziomach działalności.


Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), z siedzibą pod adresem: 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisaną do luksemburskiego rejestru handlowego i spółek pod numerem: B214830

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Date: 8 August 2022

Current report No. 31/2022

Title: Inside information – receipt of the statement of objections from the Polish antitrust authority by Allegro sp. z o.o.

Legal basis: Art. 17 sec. 1 MAR – inside information

Acting on the basis of Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC ("MAR"), the Board of Directors of Allegro.eu (the "Company", "Allegro.eu") hereby gives notice that on 8 August 2022 it learned that Allegro sp. z o.o. ("Allegro PL"), a wholly owned subsidiary of the Company, received a statement of objections from the President of the Office of Competition and Consumer Protection (the “OCCP”), as the antimonopoly authority in Poland (the "SOO").

The SOO concerns the antitrust proceedings initiated by the OCCP against Allegro PL in December 2019 and regarding the potential abuse of dominant position. Information about the proceedings has been reported by Allegro.eu in its initial public offering prospectus as well as updated in the periodic reports published thereafter.

The SOO provides for a summary of alleged infringements of Allegro PL and presents evidence collected by the OCCP in support of the claims made by the authority. The SOO indicates also points to mitigating and aggravating circumstances, as well as classification and legal framework.

According to the SOO, the OCCP is accusing Allegro PL of a dominant position abuse on the Polish market for B2C ecommerce marketplaces by favouring its own first-party retail sales activity (the "1P"), over the sales activities of third-party sellers operating on the Allegro PL platform (the "3P"). The OCCP claims that Allegro favoured its 1P activity over 3P sellers by granting 1P access to the following:

(i) information regarding functioning of the Allegro PL platform ("Platform") and/or the consumer's behaviour on the Platform,

(ii) information regarding sales and/or promotional functions on the Platform,

unavailable or of limited availability to 3P sellers allowing Allegro PL to obtain an unjustified competitive advantage of its own sales activity over independent sellers on the Platform, putting them at a competitive disadvantage.

The OCCP indicated in the SOO that it intends to issue a decision confirming the infringement of the dominant position by Allegro PL and ordering its cessation to the extent that the infringement has not been abandoned and imposing a fine on Allegro PL. The maximum amount of such a penalty may amount to 10% of the turnover achieved by Allegro PL in the year preceding the imposition of the fine.

At the same time, the SOO does not yet lead to the conclusion of the case conducted by the OCCP as to its merits nor does it prejudge that the proceedings will be concluded with a decision imposing a penalty or determines the exact amount of such penalty. Nevertheless, as certain infringements have been identified by the OCCP, the likelihood of a negative outcome of the OCCP proceedings might be increased.

Allegro PL does not agree with the OCCP claims. The overwhelming 99% of sales on the Allegro PL platform is carried out by independent sellers, with the 1p accounting for only the remaining 1%. Allegro PL remains of the opinion that it does not hold a dominant position and it did not favour 1P sales in the anticompetitive way. Nevertheless, Allegro PL intends to continue to fully cooperate with the OCCP. Compliance is paramount for the Company on all levels of its business.

Allegro.eu is a Luxembourg public limited (société anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, Luxembourg Business Register: B214830

ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME
(pełna nazwa emitenta)
ALLEGRO.EU S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
L-1282Luksemburg
(kod pocztowy)(miejscowość)
1, rue Hildegard von Bingen
(ulica)(numer)
+48 516 974 522
(telefon)(fax)
ir@allegro.euwww.allegro.eu
(e-mail)(www)
B214830B214830
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-08-08Francois NuytsDirector
2022-08-08Franciszek RychlikDisclosure Officer

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk