• Odbierz prezent
ALL IN! GAMES S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach (2021-04-07 16:40)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-04-07
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), ust. 3 i ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – p. Tomasza Majewskiego, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu żony Moniki Majewskiej, o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Poniżej Zarząd przekazuje treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), ust. 3 i ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) niniejszym zawiadamiam - działając w imieniu własnym oraz w imieniu żony Moniki Majewskiej - o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce All in! Games S.A.(„Spółka”).
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana objęciem przeze mnie 2 191 042 akcji serii H oraz przez Monikę Majewską 29 940 akcji serii H oraz zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 25 531 188 akcji serii H, o czym dowiedziałem się w dniu 31 marca 2021 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału Tomasz Majewski i Monika Majewska posiadali łącznie 4 532 360 akcji Spółki stanowiących 13,15% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 4 532 360 głosów, co stanowiło 13,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z czego Tomasz Majewski posiadał 4 532 360 akcji stanowiących 13,15% udziału w kapitale oraz głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, a Monika Majewska nie posiadała akcji Spółki).
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie Tomasz Majewski i Monika Majewska posiadają łącznie 6 757 053 akcji Spółki stanowiących 11,26% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 6 757 053 głosów, co stanowi 11,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z czego Tomasz Majewski posiada 6 727 113 akcji stanowiących 11,21% udziału w kapitale oraz głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz Monika Majewska posiada 29 940 akcji stanowiących 0,05% udziału w kapitale oraz głosach na walnym zgromadzeniu Spółki).
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
6 757 053 akcji Spółki stanowiących 11,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALL IN! GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31 - 621Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
os. Bohaterów Września82
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
contact@allingames.comwww.allingames.com
(e-mail)(www)
108-001-02-09 142795831
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-07Piotr ŻygadłoPrezes Zarządu
2021-04-07Maciej ŁaśWiceprezes Zarządu
2021-04-07Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk