• Odbierz prezent
ALL IN! GAMES S.A.: raport finansowy (2021-05-31 08:38)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2021
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-05-31
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALL IN! GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31 - 621Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
os. Bohaterów Września82
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
contact@allingames.comwww.allingames.com
(e-mail)(www)
108-001-02-09142795831
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Przychody ze sprzedaży 4 914 2 116 1 075 481
Wynik z działalności operacyjnej 6 532 (3 766) 1 429 (857)
Zysk / strata brutto 10 449 (4 853) 2 285 (1 104)
Zysk / strata netto 8 621 (5 956) 1 886 (1 355)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (20 806) (2 588) (4 551) (589)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 469 (5 262) 4 040 (1 197)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 904 5 426 416 1 234
Średnia ważona liczba akcji do wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w szt. 38 7237 112 38 723 7 112

Wybrane dane finansowe ; w tys. PLN 31.03.2021 ; w tys. PLN 31.12.2020 ; w tys. EUR 31.03.2021 ; w tys. EUR 31.12.20201
Aktywa razem ; 66 087 ; 54 720 ; 14 181 ; 11 858.
Zobowiązania długoterminowe ; 17 925 ; 24 786 ; 3 846 ; 5 371.
Zobowiązania krótkoterminowe ; 25 353 ; 58 383 ; 5 440 ; 12 651.
Kapitał własny ; 22 809 ; (28 449) ; 4 894 ; (6 165).

Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi porównawczymi przedstawione w sprawozdaniu wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR według następujących zasad:
a) do przeliczenia poszczególnych pozycji aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto ogłoszony przez NBP kurs EURO z dnia:
- 31 marca 2020 roku - 1 EUR = 4,5523 PLN
- 31 grudnia 2020 roku - 1 EUR = 4,6148 PLN
- 31 marca 2021 roku - 1 EUR = 4,6603 PLN
b) do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie:
- 31 marca 2020 roku - 1 EUR = 4,3963 PLN
- 31 grudnia 2020 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN
- 31 marca 2021 roku - 1 EUR = 4,5721 PLN


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ALG Raport okresowy za I kwartał 2021.pdfALG Raport okresowy za I kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-31Piotr ŻygadłoPrezes Zarządu
2021-05-31Maciej ŁaśWiceprezes Zarządu
2021-05-31Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk