• Odbierz prezent
ALL IN! GAMES S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji serii H (2021-03-12 10:35)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Podsumowanie subskrypcji akcji serii H
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H („Akcje serii H”). Akcje serii H emitowane były na podstawie Uchwały Nr 30/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii H, w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu. Subskrypcja Akcji serii H miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło 23 listopada 2020 roku, zakończenie subskrypcji nastąpiło 26 lutego 2021 roku.
2) Data przydziału Akcji serii H:
Nie dotyczy, w związku z tym, że subskrypcja miała charakter prywatny, adresaci oferty obejmowali Akcje serii H na podstawie umów objęcia akcji.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 25.531.800 Akcji serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Nie składano zapisów, w ramach subskrypcji prywatnej objęto łącznie 25.531.188 Akcji serii H.
6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji prywatnej zostały objęte łącznie 25.531.188 Akcji serii H.
7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
1,67 zł.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii H zawarto umowy objęcia Akcji serii H z 126 podmiotami.
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii H zawarto umowy objęcia Akcji serii H z 126 podmiotami.
10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Spółka nie zawierała umowy o subemisję.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
42 637 083,96 zł.
12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
łączne koszty emisji Akcji serii H wyniosły 57 200,- zł w tym:
- przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 18 500,- zł, obejmują: sporządzenie dokumentacji z uwzględnieniem kosztów doradztwa, koszty aktów notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, opłatę do KRS (za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym),
- wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,
- sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 38 700,- zł,
- promocja oferty: 0 zł.
13) Informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: (i) datę powstania wierzytelności, (ii) przedmiot wierzytelności, (iii) wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, (iv) opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, (v) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, (b) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: (i) przedmiot wkładów niepieniężnych, (ii) wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, (iii) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.
Akcje serii H zostały w pełni opłacone wkładami pieniężnymi, wpływami na rachunek bankowy Spółki.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALL IN! GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31 - 621Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
os. Bohaterów Września82
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
contact@allingames.comwww.allingames.com
(e-mail)(www)
108-001-02-09142795831
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12
Piotr Żygadło
Prezes Zarządu
2021-03-12Maciej ŁaśWiceprezes Zarządu
2021-03-12Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk