• Odbierz prezent
ALL IN! GAMES S.A.: Odpowiedź na pytanie Akcjonariusza zadane poza Walnym Zgromadzeniem (2021-04-26 20:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Odpowiedź na pytanie Akcjonariusza zadane poza Walnym Zgromadzeniem
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości pytanie Akcjonariusza skierowane do Spółki w trybie art. 428 § 6 KSH, wraz z udzieloną przez Zarząd Spółki odpowiedzią.

Pytanie Akcjonariusza:

Kiedy Państwa akcje, które już są na moim koncie, będą dopuszczone do obrotu?

Odpowiedź Spółki:

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, które aktualnie nie są notowane na rynku regulowanym, będzie możliwe po sporządzeniu i zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Spółki, zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Obecnie prospekt jest w trakcie opracowania, jednakże w związku z rejestracją w dniu 16 marca 2021 r. akcji serii H Spółki, prospektem opracowywanym dotychczas w związku z zamiarem dopuszczenia akcji serii G zostaną objęte zarówno akcje serii G, jak i akcje serii H, co powoduje wydłużenie prac nad prospektem. Objęcie akcji obydwu serii jednym prospektem związane jest z wymogiem objęcia wnioskiem o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji tego samego rodzaju, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku.

Zawarte w prospekcie dane finansowe Spółki oparte zostaną na danych z rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, umożliwi zainicjowanie procedowania przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku w sprawie dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.

W zakresie akcji serii G, wskazujemy, iż akcje te zostały zdematerializowane i zapisane na rachunkach inwestycyjnych (maklerskich) akcjonariuszy.

Obecnie akcje serii H, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi podlegają procesowi rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., czego konsekwencją będzie zapisanie tych akcji na rachunkach inwestycyjnych (maklerskich) akcjonariuszy. W ramach realizacji procedury dematerializacji akcji, Zarząd Spółki obecnie pozyskuje od akcjonariuszy akcji serii H dyspozycje deponowania, na których akcjonariusze winni wskazać swoje numery rachunków inwestycyjnych (maklerskich), celem prawidłowego zapisania na tych rachunkach.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALL IN! GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31 - 621Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
os. Bohaterów Września82
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
contact@allingames.comwww.allingames.com
(e-mail)(www)
108-001-02-09142795831
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-26
Piotr Żygadło
Prezes Zarządu
2021-04-26Maciej ŁaśWiceprezes Zarządu
2021-04-26Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk