• Odbierz prezent
ALIOR BANK S.A.: Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Alior Bank S.A. (2021-12-03 19:43)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia: 2021-12-03
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Alior Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje o otrzymaniu pisma Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”") dotyczącego ustalenia minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych oraz zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji („MREL”).

Zgodnie z powyższym pismem, wymóg MRELtrea (obliczony jako odsetek łącznej kwoty na ryzyko) dla Banku na poziomie skonsolidowanym został określony na poziomie 15,36% TREA.
Wymóg MRELtem (obliczany jako odsetek miary ekspozycji całkowitej) dla Banku na poziomie skonsolidowanym został natomiast określony na poziomie 5,91% TEM.

Powyższe wymogi muszą zostać spełnione do 31 grudnia 2023 r.

Dodatkowo wyznaczona została ścieżka osiągniecia docelowego poziomu MREL określająca cele śródokresowe, które Bank powinien spełnić do końca każdego roku kalendarzowego w okresie dojścia do poziomu docelowego. Cele te w relacji do TREA wynoszą odpowiednio 11,68% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 13,52% do dnia 31 grudnia 2022 r. Minimalne śródokresowe cele dla wymogu podporządkowania w relacji do TREA wynoszą odpowiednio 11,68% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 13,52% do dnia 31 grudnia 2022 r.

Cele śródokresowe w odniesieniu do TEM wynoszą 3% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 4,46% do dnia 31 grudnia 2022 r. Minimalne śródokresowe cele dla wymogu podporządkowania w relacji do TEM wynoszą odpowiednio 3% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 4,45% do dnia 31 grudnia 2022 r.

Na 30 września 2021 r. Bank wypełniał wymogi MREL, które wskazane zostały jako cele śródokresowe, które Bank powinien spełnić do 31 grudnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Letter from the Bank Guarantee Fund regarding the minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL) for Alior Bank S.A.

The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank") hereby informs about receiving a letter from the Banking Guarantee Fund ("BFG") concerning the setting of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities ("MREL").

In line with the above letter, the requirement of MRELtrea (calculated as a percentage of the total amount at risk) for the Bank at the consolidated level was set at 15.36% of TREA.
The requirement of MRELtem (calculated as a percentage of the total exposure measur) for the Bank at the consolidated level was set at 5.91% of TEM.

The above requirements should be met by December 31st, 2023.

Additionally the path to achieve the MREL target level has been determined, defining the mid-term targets that the Bank should meet by the end of each calendar year until it reaches the ultimate target. These targets in relation to TREA are 11.68% to be met by December 31st, 2021 and 13.52% to be met by December 31st, 2022. The mid-term targets for the subordination requirement in relation to TREA are respectively 11.68% by December 31st, 2021 and 13.52% by December 31st, 2022.

The mid-term targets in relation to TEM are 3% by December 31st, 2021 and 4.46% by December 31st, 2022. The mid-term targets for the subordination requirement in relation to TEM are respectively 3% by December 31st, 2021 and 4.45% by December 31st, 2022.

As at September 30th, 2021, the Bank met the MREL requirements, which were indicated as the mid-term targets that the Bank should meet by December 31st, 2021.

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-232WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łopuszańska38D
(ulica)(numer)
22 555 22 2222 555 23 23
(telefon)(fax)
ir@alior.plwww.aliorbank.pl
(e-mail)(www)
107-001-07-31141387142
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-03Maciej BrzozowskiWiceprezes Zarządu
2021-12-03Radomir GibałaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk