• Odbierz prezent
ALDA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 r. (2021-03-12 16:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ALDA S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki ALDA SA z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ("Spółka") niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 marca 2021 r. na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Joanna Grzela, w Ząbkowicach Śląskich, przy ul. Aliantów 1.
Wprowadzenie zmian do porządku obrad (jego uzupełnienie) nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez Pana Marka Fryca, Pana Karola Maziarza oraz M I K sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego), żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad, w trybie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych. Żądanie było uzasadnione, lecz nie zawierało projektu uchwały. Poniżej przekazujemy treść żądania:
„Niniejszym, imieniem:
1. Spółki M I K Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, będącej akcjonariuszem spółki ALDA SA z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: ALD, Spółka), reprezentującej co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ALD, działającej w imieniu własnym,
2. Marka Fryca, będącego akcjonariuszem ALD, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ALD, działającego w imieniu własnym,
3. Karola Maziarza, będącego akcjonariuszem ALD, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ALD, działającego w imieniu własnym,

na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych występujemy z żądaniem umieszczenia określonej poniżej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 roku:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 ust. 1 lit. a) i lit. d) oraz wykreślenie §5 ust. 2 Statutu Spółki.

Uzasadnienie:

W dniu 10 marca 2021 r., w trybie art. 334 §2 kodeksu spółek handlowych, złożyliśmy (każdy odrębnie) w ALD wnioski o zamianę posiadanych przez nas akcji imiennych serii A i D na akcje na okaziciela. Zamiana taka jest obligatoryjna na żądanie akcjonariusza, więc winna być zrealizowana po zapoznaniu się przez Zarząd ze stosownymi wnioskami. Tym samym w momencie dokonania konwersji, powstanie stan, w którym zapisy Statutu Spółki w zakresie rodzaju posiadanych przez nas akcji przestaną być aktualne i Statut powinien zostać zaktualizowany. Licząc na to, że zamiana nastąpi niezwłocznie, proponujemy zmianę do porządku obrad ogłoszonego już Zgromadzenia.

Projekt uchwały, po dokonaniu zamiany akcji przez Zarząd, zostanie przesłany w terminie późniejszym.”
W związku z powyższym, Zarząd wprowadził żądany punkt jako punkt 8 lit. f) porządku obrad o treści: „zmiany §5 ust. 1 lit. a) i lit. d) oraz wykreślenie §5 ust. 2 Statutu Spółki.”
Ponadto, w dniu 12 marca 2021 r. do Spółki wpłynął, od ww. akcjonariuszy, w trybie art. 401 §4 kodeksu spółek handlowych projekt uchwały dotyczący zmiany §5 ust. 1 lit. a) i lit. d) oraz wykreślenia §5 ust. 2 Statutu Spółki, z uwagi na dokonaną w dniu 11 marca 2021 r. przez Zarząd Spółki konwersję akcji imiennych serii A i D na akcje na okaziciela. Treść projektu uchwały została uwzględniona w załączonym pliku z projektami uchwał zgromadzenia.
W związku ze zmianą porządku obrad i projektem uchwały, zmianie może ulec Statut Spółki w poniższym zakresie:
- dotychczasowa treść §5 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki o treści:
”563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sto) akcji imiennych serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450,”
- proponowana treść §5 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki o treści:
”563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450,”
- dotychczasowa treść §5 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki o treści:
„170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D, o numerach od D 000 001 do D 170 000,”
- proponowana treść §5 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki o treści:
„170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 000 001 do D 170 000,”
- planowane wykreślenie §5 ust. 2 Statutu Spółki o treści:
„Akcje imienne serii A i D są uprzywilejowane, co do głosu w ten sposób, że na każda akcję tych serii przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad.
Załączniki
PlikOpis
ALD_treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ ALDA.pdfMarka Fryca, będącego akcjonariuszem ALD, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ALD, działającego w imieniu własnym,
ALD_projekty uchwał ZWZ ALDA.pdf
ALD_formularz pełnomocnictwa ZWZ ALDA.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALDA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALDA S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
57-200Ząbkowice Śląskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Melioracyjna6
(ulica)(numer)
+48 74 816 41 74+48 74 816 41 76
(telefon)(fax)
inwestorzy@alda.com.plwww.alda.com.pl
(e-mail)(www)
887-17-627-57020660880
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12WOJCIECH MAZIARZPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk