• Odbierz prezent
ALD: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (2021-03-31 15:02)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich („Spółka") informuje, iż w dniu 31 marca 2021 r., w obecności notariusz Joanny Grzela z Kancelarii Notarialnej w Ząbkowicach Śląskich, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia od żadnego z punktów porządku obrad, nie było przypadku, w którym nie podjęto uchwały przewidzianej porządkiem obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Walne Zgromadzenie dokonało również poniższych zmian Statutu Spółki. Zmiany Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymagają rejestracji przez Sąd.

- dotychczasowa treść §5 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki:
„563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt ) akcji imiennych serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450,”
- uchwalona treść §5 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki:
„563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450,”

- dotychczasowa treść §5 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki:
„170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D, o numerach od D 000 001 do D 170 000,” - uchwalona treść §5 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki:
„170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 000 001 do D 170 000,”

- wykreślono §5 ust. 2 Statutu Spółki o treści:
„Akcje imienne serii A i D są uprzywilejowane, co do głosu w ten sposób, że na każda akcję tych serii przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 7a, 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-31 15:02:38WOJCIECH MAZIARZPREZES ZARZĄDU

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk