• Odbierz prezent
Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW w maju 2020 roku
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 23,0% rdr do 20,5 mld zł
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect o 914,2% do 852,2 mln zł
  • Wzrost wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 35,9% rdr do poziomu 744,9 tys. szt.
  • Wzrost łącznego obrotu produktami strukturyzowanymi o 110,7% rdr do 194,5 mln zł
  • Wzrost łącznego obrotu ETF-ami o 420,7% rdr do 75,9 mln zł
  • Wzrost wartości obrotu obligacjami nieskarbowych na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 10,3% do poziomu 232,6 mln zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 6,2% do poziomu 19,4 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 0,9% rdr do 13,6 TWh

W maju 2020 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 21,7 mld zł, czyli o 28,6% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 23,0% rdr do poziomu 20,5 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,025 mld zł, o 29,1% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja 2020 r. wyniosła 48 127,64 pkt i była o 16,9% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w maju 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 909,1% rdr do poziomu 857,6 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 914,2% rdr i wyniosła 852,2 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w maju 2020 r. wyniósł 744,9 tys. szt., czyli o 35,9% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 30,9% rdr do poziomu 431,8 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 43,7% rdr do 172,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 61,6% rdr do 120,0 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 13,9% rdr do 21,0 tys. szt.

W maju zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 110,7% rdr do poziomu 194,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 420,7% rdr do 75,9 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec maja 92,9 mld zł wobec 90,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 10,3% rdr do poziomu 232,6 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w maju 7,5 mld zł wobec 29,7 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 74,8% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w maju 19,4 TWh, co oznacza wzrost o 6,2% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 4,5% rdr do poziomu 2,9 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 6,5% rdr do poziomu 16,5 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w maju o 0,9% rdr do 13,6 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 4,6% do poziomu 1,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 1,6% rdr do poziomu 11,9 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w maju 3,3 TWh, co oznacza spadek o 73,8% rdr. Majowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło wraz z końcem czerwca 2019 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 14,3% rdr osiągając w maju poziom 25,0 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 33,8% rdr, do wolumenu 1,2 TWh.

Kapitalizacja 397 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec maja 2020 r. wyniosła 460,3 mld zł (103,4 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 445 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 842,2 mld zł (189,2 mld EUR).

Na rynku Catalyst w maju zadebiutowały obligacje Polskiego Funduszu Rozwoju (wartość oferty 50 mld zł).

W ubiegłym miesiącu na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW. W związku z uruchomieniem przez TGE Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF), do tabeli dodano informację o rynku terminowym praw majątkowych, na którym w maju nie odnotowano transakcji.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk