• Odbierz prezent
Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – marzec 2021 r.
fot. freepik.com
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 39,5% rdr do 35,8 mld zł
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect o 30,8% do 831,0 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 13,6% rdr do poziomu 1,5 mln szt.
  • Wzrost łącznego obrotu obligacjami na TBSP o 108,6% rdr do 42,5 mld zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 37,5% do poziomu
    18,4 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 32,6% rdr do 10,0 TWh
  • Wzrost obrotu Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE o 133,6% rdr, do wolumenu 4,8 TWh

W marcu 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 40,9 mld zł, czyli o 57,2% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 39,5% rdr do poziomu 35,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 556,5 mln zł, o 33,5% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec marca wyniosła 58 081,50 pkt i była o 39,5% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w marcu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 31,6% rdr do poziomu 837,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 30,8% rdr i wyniosła 831,0 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w marcu wyniósł 1,5 mln szt., czyli o 13,6% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 43,0% rdr do poziomu 654,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 11,4% rdr do 246,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 107,4% rdr do 606,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 53,4% rdr do 26,3 tys. szt.

W marcu zanotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 23,8% rdr do poziomu 282,2 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 51,7% rdr do 70,4 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec marca 102,8 mld zł, wobec 95,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 18,2% rdr do poziomu 216,6 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 42,5 mld zł wobec 20,4 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 108,6% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 18,4 TWh, co oznacza spadek o 37,5% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 9,5% rdr do poziomu 3,2 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 42,7% rdr do poziomu 15,2 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 32,6% rdr do 10,0 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 2,2% do poziomu 3,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 42,1% rdr do poziomu 6,8 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")[2], na rynku spot wyniósł 3,0 TWh, co oznacza wzrost o 33,5% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 25,0% rdr do poziomu 11,3 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 133,6% rdr, do wolumenu 4,8 TWh.

Kapitalizacja 382 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w marcu wyniosła 568,7 mld zł (122,0 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 433 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 135,1 mld zł (243,6 mld EUR).

Na rynku NewConnect w marcu 2021 r. zadebiutowały akcje spółki Genomtec S.A. (wartość oferty: 8,0 mln zł).

Na rynku Catalyst w marcu br. zadebiutowały obligacje miasta Puławy (wartość oferty: 24 mln zł), miasta Tarnobrzeg (wartość oferty: 27,2 mln zł) oraz miasta Konin ( wartość oferty: 26,2 mln zł).

W marcu 2021 r. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej.


GPW w Warszawie - wiadomości prasowe

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk