• Odbierz prezent
Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – grudzień 2020 r.
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 150,8% rdr do 34,5 mld zł
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect o 1019,2% do 1,2 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 105,9% rdr do poziomu 1 328,5 tys. szt.
  • Wzrost łącznego obrotu obligacjami na TBSP o 22,5% rdr do 16,9 mld zł
  • Wzrost łącznego obrotu produktami strukturyzowanymi o 116,6% rdr do 253,1 mln zł
  • Wzrost łącznego obrotu ETF-ami o 248,3% rdr do 71,6 mln zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 15,7% do poziomu 17,7 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 0,8% rdr do 14,7 TWh

W grudniu 2020 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 35,3 mld zł, czyli o 152,6% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 150,8% rdr do poziomu 34,5 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,7 mld zł, o 125,7% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec grudnia wyniosła 57 025,84 pkt i była o 1,4% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w grudniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 811,8% rdr do poziomu 1,2 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 1019,2% rdr i wyniosła 1,2 mld zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w grudniu wyniósł 1 328,5 tys. szt., czyli o 105,9% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 34,6% rdr do poziomu 543,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 85,6% rdr do 246,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 514,6% rdr do 509,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 13,6% rdr do 29,5 tys. szt.

W grudniu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 116,6% rdr do poziomu 253,1 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 248,3% rdr do 71,6 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec grudnia 99,4 mld zł wobec 92,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 14,5% rdr do poziomu 222,7 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 16,9 mld zł wobec 13,8 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 22,5% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 17,7 TWh, co oznacza wzrost o 15,7% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 1,9% rdr do poziomu 3,3 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 19,3% rdr do poziomu 14,5 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 0,8% rdr do 14,7 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 44,0% do poziomu 4,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 11,8% rdr do poziomu 10,5 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")[2], na rynku spot wyniósł 2,8 TWh, co oznacza wzrost o 1,9% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 61,1% rdr do poziomu 10,3 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 12,3% rdr, do wolumenu 2,2 TWh.

Kapitalizacja 384 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec 2020 roku wyniosła 538,8 mld zł (119,0 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 433 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 068,7 mld zł (236,1 mld EUR).

Na Głównym Rynku GPW w grudniu zadebiutowały akcje spółek: PCF Group (wartość oferty 203,4 mln zł), Dadelo (82,8 mln zł) oraz Pure Biologics i Medinice (przejścia z NewConnect; wartości ofert odpowiednio: 54 mln zł i 12,2 mln zł).

Na rynku NewConnect w grudniu zadebiutowały akcje spółek: Play2Chill (wartość oferty 1,5 mln zł), Milton Essex (wartość oferty 3,7 mln zł) i Detalion Games (wartość oferty 5,9 mln zł).

Na rynku Catalyst w grudniu zadebiutowały obligacje spółki HB Reavis Finance PL 3 (wartość emisji 85 mln zł).

W grudniu 2020 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, w porównaniu do 18 sesji rok wcześniej.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - wiadomości prasowe

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk