• Odbierz prezent
Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – czerwiec 2021 r.
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 6,5% rdr do 24,6 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 15,2% rdr do poziomu 1,3 mln szt.
  • Wzrost łącznego obrotu obligacjami na TBSP o 1770,5% rdr do 37,0 mld zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 3,9% do poziomu
    18,1 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 64,2% rdr do 13,6 TWh
  • Wzrost obrotu Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE o 71,8% rdr do 2,7 TWh

W czerwcu 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 25,5 mld zł, czyli o 4,4% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 6,5% rdr do poziomu 24,6 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 172,8 mln zł, o 6,5% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec czerwca wyniosła 66 067,21 pkt i była o 33,3% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w czerwcu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 58,6% rdr do poziomu 349,4 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 60,2% rdr i wyniosła 326,8 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w czerwcu wyniósł 1,3 mln szt., czyli o 15,2% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 5,9% rdr do poziomu 521,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 31,1% rdr do 197,8 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 107,5% rdr do 587,8 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 25,3% rdr do 22,0 tys. szt.

W czerwcu zanotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 4,5% rdr do poziomu 245,5 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 46,5% rdr do 40,1 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec czerwca 102,3 mld zł, wobec 93,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 3,0% rdr do poziomu 222,9 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 37,0 mld zł wobec 2,0 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 1770,5% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 18,1 TWh, co oznacza spadek o 3,9% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 2,5% rdr do poziomu 2,9 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 5,0% rdr do poziomu 15,2 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 64,2% rdr do 13,6 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 12,0% do poziomu 1,0 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 70,5% rdr do poziomu 12,6 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")[2], na rynku spot wyniósł 2,5 TWh, co oznacza wzrost o 1,7% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 26,4% rdr do poziomu 11,0 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 71,8% rdr, do wolumenu 2,7 TWh.

Kapitalizacja 379 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w czerwcu wyniosła 637,3 mld zł (141 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 426 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 228,2 mld zł (272 mld EUR).

Na rynku NewConnect w czerwcu br. zadebiutowały akcje spółki LIVE MOTION GAMES S.A. (wartość oferty: 4,7 mln zł).

Na rynku Catalyst w czerwcu br. zadebiutowały obligacje komunalne Gminy Miasta Kołobrzeg (wartość oferty: 30 mln zł).

W czerwcu 2021 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

***

Historia giełdy

12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.

Giełda dzisiaj

Obecnie średni obrót sesyjny na GPW wynosi ok. 1,2 mld zł. Na Głównym Rynku notowane są akcje 434 firm (383 krajowych i 51 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 376 spółek (372 krajowych i 4 zagranicznych). W zeszłym roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.

Pozycja GPW w regionie

GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.


GPW w Warszawie - wiadomości prasowe

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk