• Odbierz prezent
Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW
 • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 59,8% rdr do 25,7 mld zł w marcu 2020 r.
 • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect o 373,4% do 635,3 mln zł w marcu 2020 r.
 • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 194,0% rdr do poziomu 1 147,4 tys. szt. w marcu 2020 r.
 • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na akcje o 189,3% rdr do poziomu 278,5 tys. szt. w marcu 2020 r.
 • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami na waluty o 158,1% rdr do poziomu 292,2 tys. szt. w marcu 2020 r.
 • Wzrost wolumenu obrotu opcjami o 227,2% rdr do poziomu 56,3 tys. szt. w marcu 2020 r.
 • Wzrost łącznego obrotu produktami strukturyzowanymi o 423,3% rdr do 370,4 mln zł w marcu 2020 r.
 • Wzrost łącznego obrotu ETF-ami o 1567,2% rdr do 145,6 mln zł w marcu 2020 r.
 • Wzrost wartości obrotu obligacjami nieskarbowych na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 24,8% do poziomu 264,7 mln zł w marcu 2020 r.
 • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 53,3% do poziomu 29,4 TWh w marcu 2020 r.
 • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 20,3% rdr do 14,8 TWh w marcu 2020 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 26,0 mld zł w marcu 2020 r., czyli o 59,5% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła w marcu 2020 r. o 59,8% rdr do poziomu 25,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w marcu 2020 r. 1,166 mld zł, o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec marca 2020 r. wyniosła 41 624,62 pkt i była o 30,2% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w marcu 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 368,4% rdr do poziomu 636,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w marcu wzrosła o 373,4% rdr i wyniosła 635,3 mln zł.

W marcu 2020 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 1 774,4 tys. szt., czyli o 187,6% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 194,0% rdr do poziomu 1 147,4 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 189,3% rdr do 278,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 158,1% rdr do 292,2 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 227,2% rdr do 56,3 tys. szt.

W marcu 2020 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 423,3% rdr do poziomu 370,4 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 1567,2% rdr do 145,6 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 95,6 mld zł na koniec marca 2020 r. wobec 87,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w marcu 2020 r. o 24,8% rdr do poziomu 264,7 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w marcu 2020 r. 20,4 mld zł wobec 29,9 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 31,7% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w marcu 2020 r. wyniósł 29,4 TWh, co oznacza wzrost o 53,3% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 1,3% rdr do poziomu 2,9 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 63,3% rdr do poziomu 26,5 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w marcu o 20,3% rdr do 14,8 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 46,6% do poziomu 3,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 14,8% rdr do poziomu 11,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")[2], na rynku spot wyniósł w marcu 2020 r. 2,3 TWh, co oznacza spadek o 58,3% rdr. Marcowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło wraz z końcem czerwca 2019 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 30,2% rdr osiągając w marcu 2020 r. poziom 15,1 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł w marcu 2020 r. o 25,9% rdr, do wolumenu 2,1 TWh.

Kapitalizacja 399 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec marca 2020 r. wyniosła 404,2 mld zł (88,8 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 447 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec marca 2020 r. 781,9 mld zł (171,8 mld EUR).

Na rynku Catalyst w marcu 2020 r. zadebiutowały obligacje gminy miejskiej Świdnik (wartość oferty 22,2 mln zł) oraz gminy Niepołomice (wartość oferty 20 mln zł).

W marcu 2020 r. na GPW odbyło się 22 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk