• Sklep
  • Odbierz prezent
JSW - oczekiwania wycena prognozy według DM BOŚ

Musimy przyznać, że informacja o podwyższeniu puli wynagrodzeń w JSW o 187 mln zł w br. zaskoczyła nas bardzo nieprzyjemnie, zwłaszcza że Spółka podjęła również decyzję o jednorazowej wypłacie premii (łącznie 370 mln zł). Przede wszystkim należy pamiętać, że wcześniej zarząd Spółki wycofał się z umowy zawartej ze związkami zawodowymi dotyczącej 500 mln zł oszczędności w 2018 roku (dodatkowo górnicy odzyskali wypłatę 13. i 14. pensji oraz inne liczne przywileje).


Magazyn: Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h

Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h
Jak stać się dobrym spekulantem - szczery wywiad z Rafałem Zaorskim Historia katastrofy większej niż Amber Gold Czy dało się zarobić na debiucie spółki Ferrari  Dlaczego rynek gamingowy jest przegrzany Czy Blockchain traci impet
Czytaj

 

 

Po drugie, podwyżka płacy podstawowej o 187 mln zł od czerwca br. implikuje w 2019 roku już 300 mln zł (zannualizowane). Po trzecie, można obliczyć, że w br. koszty wynagrodzeń ponoszone przez JSW wzrosną o ponad 1 mld zł w porównaniu do ub. roku. Szczególnie uderzyło nas, że Spółka nie zdecydowała się podzielić swoimi zyskami z akcjonariuszami mniejszościowymi wypłacając dywidendę, chociaż przyznała tak duże podwyżki górnikom, a jej bilans wykazuje wystarczającą zdolność, co potwierdza pozycja gotówkowa netto, która na koniec br. może wynieść aż 2,5 mld zł.

Kurs akcji JSW względem indeksu WIG

Opisana sytuacja budzi w nas niemiłe zdziwienie, niemniej podtrzymujemy nasze przekonanie, że walory JSW są przesadnie tanie (Kupuj + Przeważaj; 12M EFV = 110 zł na akcję). Zgodnie z naszymi szacunkami, Spółka jest obecnie notowana przy prawie 60% dyskoncie względem porównywalnych podmiotów w oparciu o mnożniki P/E i EV/EBITDA na lata 2018-20. Dyskonto powinno istnieć, jednakże jego skala jest w naszej ocenie niedorzeczna. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że abstrahując od podwyżki wynagrodzenia podtrzymujemy naszą prognozę EBITDA za 2018 rok w wysokości 3 mld zł, co implikuje mnożniki P/E i EV/EBITDA na 2018 odpowiednio na poziomie 5x i 2x.

Uważamy, że ostatnie umocnienie USD w stosunku do PLN (kursu dolara do złotego) jest tym czynnikiem, którego inwestorzy nie powinni lekceważyć. Zgodnie z analizą wrażliwości, którą przeprowadziliśmy, ok. 3% umocnienie USD względem PLN (kursu dolara do złotego) wpływa bezpośrednio na poziom skons. EBITDA Spółki. Pozytywny efekt szacujemy na ok. +200 mln zł. Ekspozycja Spółki na ryzyko walutowe wzbudziła nasze obawy w odniesieniu do ekonomiki działalności wydobywczej, kiedy w I kw. br. kurs dolara do złotego USD/PLN osiągnął 3,4. Ostatnie szybkie umocnienie dolara USD do poziomu 3,7 wydaje się optymistycznym sygnałem. Trzeba zauważyć, że zmiana naszych założeń odnośnie kursów walut skutkuje wzrostem długoterminowej EBITDA o 400 mln zł, co równoważy oczekiwany negatywny wpływ podwyższenia wynagrodzenia podstawowego.

 

JSW - najbliższe wydarzenia

JSW - Oczekiwania wyników fnansowych za II kw. 2018 roku

Oczekujemy w II kw. 2018 roku około 400 mln zł skor. EBITDA w porównaniu z 925 mld zł rok temu. W omawianym kwartale zakładamy uwzględnienie w wynikach jednorazowego wydarzenia w formie wypłaty premii (-370 mln zł), a także podwyżki płac (ok. -30 mln zł) z tytułu podwyższenia wynagrodzenia podstawowego od czerwca br. Zakładamy, że w omawianym kwartale Spółka sprzedała 3,8 mln ton węgla i ok. 2,8 mln produktów węglowych. Przyjmujemy jednostkową cenę węgla w kwartale na 615 zł/t. Prognozujemy odpowiednio 300 mln zł EBITDA i 70 mln zł skor. EBITDA w segmencie węgla i segmencie koksu.

 

Prognozy fnansowe JSW

Nasze krótkoterminowe prognozy fnansowe dla akcji JSW zmieniły się marginalnie pomimo uwzględniania podwyżki wynagrodzeń i pomimo braku zmian założeń dla cen węgla. Oczekujemy , że w II poł. br. ceny węgla powinny osiągnąć średnio 192 USD/t (co przekłada się na średnią cenę węgla na 2018 w wysokości ok. 200 USD/t). Na lata 2019 i 2020 prognozujemy średnią cenę węgla na poziomie odpowiednio 185 zł/t i 175 USD/t. W naszych długoterminowych prognozach przyjmujemy kurs dolara do złotego USD/PLN na poziomie 3,6 (poprzednio 3,4), co podwyższa prognozy o 400 mln zł i niweluje negatywny wpływ oczekiwanego wzrostu kosztów wynagrodzeń. Natomiast podtrzymujemy naszą długoterminową prognozę średniocyklicznej EBITDA w wysokości 2,6 mld zł.

 

 

JSW - podstawowe dane

 

Wycena akcji JSW

Wyceniamy akcje JSW w oparciu o kombinację wyceny metodą DCF i wyceny porównawczej w stosunku 90%-10%. Nasza docelowa 12-miesięczna wycena utrzymuje się w wysokości 110,0 zł na akcję.

 

Sprawdź podstawowe pojęcia użyte w raporcie DM BOŚ.

 

Niniejszy raport został przygotowany przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ).

Zakończenie prac nad niniejszym raportem: 5 lipca 2018 r., 7:50.

Dystrybucja niniejszego raportu: 5 lipca 2018 r., 8:00.

Raport jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez frmy inwestycyjne oraz pojęć zdefniowanych na potrzeby tej dyrektywy.
Niniejszy raport stanowi rekomendację w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań kon?iktów interesów” i został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy raport nie stanowi porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fnansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Żadne informacje ani opinie wyrażone w raporcie nie stanowią zaproszenia ani oferty kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym dokumencie. Wyrażane opinie inwestycyjne stanowią niezależne, aktualne opinie DM BOŚ. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z należytą starannością i rzetelnością. W raporcie wykorzystano publiczne źródła informacji tj. publikacje prasowe, publikacje branżowe, sprawozdania fnansowe emitenta, jego raporty bieżące oraz okresowe, a także informacje uzyskane na spotkaniach i podczas rozmów telefonicznych z przedstawicielami emitenta przed dniem wydania raportu. Wymienione źródła informacji DM BOŚ uważa za wiarygodne i dokładne, jednak nie gwarantuje ich kompletności. Wszelkie szacunki i opinie zawarte w niniejszym raporcie stanowią ocenę DM BOŚ na dzień jego wydania.
DM BOŚ jest frmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fnansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie raportu i zawartych w nim opinii inwestycyjnych oraz ich skutki. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie raportu ponoszą wyłącznie inwestorzy. Opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego użytku własnego inwestorów – klientów detalicznych i profesjonalnych DM BOŚ. Żadna część raportu nie może być rozpowszechniana, reprodukowana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody DM BOŚ. Raport ten udostępniany jest w dniu jego wydania Klientom profesjonalnym i detalicznym, na podstawie Umowy o udostępnianie rekomendacji sporządzonych przez DM BOŚ lub innej umowy zawierającej zobowiązanie DM BOŚ do udostępnienia rekomendacji na rzecz tych Klientów. Raport ten może być udostępniany innym Klientom DM BOŚ w terminach i na warunkach wskazanych przez Dyrektora DM BOŚ. Raport w skróconej wersji przekazywany jest do publicznej wiadomości nie wcześniej niż w siódmym dniu po dacie pierwszego udostępnienia.
W DM BOŚ obowiązują regulacje wewnętrzne służące aktywnemu zarządzaniu kon?iktami interesów, w których w szczególności określone zostały wewnętrzne rozwiązania organizacyjne i administracyjne oraz bariery informacyjne ustanowione w celu zapobiegania i unikania kon?iktów interesów dotyczących rekomendacji. Szczególnym środkiem organizacyjnym jest stworzenie „chińskich murów”, czyli barier informacyjnych uniemożliwiających niekontrolowany przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi lub pracownikami DM BOŚ, którymi zostały rozdzielone poszczególne jednostki organizacyjne DM BOŚ. W uzasadnionych przypadkach DM BOŚ tworzy „chińskie mury” również w związku z realizacją określonego projektu. Ewentualne kon?ikty interesów dotyczące konkretnej rekomendacji, która jest dostępna publicznie lub dla szerokiego kręgu osób, są ujawnione w rekomendacji albo w dołączonym do niej dokumencie. Osoba (osoby) sporządzające niniejszy raport otrzymują wynagrodzenie zmienne zależne pośrednio od wyników fnansowych DM BOŚ, które z kolei zależą – między innymi – od wyniku osiągniętego ze świadczenia usług maklerskich. DM BOŚ wysyła raporty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępnia je za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ, zgodnie z dyspozycją odbioru złożoną przez Klienta we właściwej umowie świadczenia usług maklerskich.
DM BOŚ SA nie posiada długiej/krótkiej pozycji netto przekraczającej 0,5% w kapitale podstawowym emitenta łącznie dla wymienionych spółek.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy DM BOŚ S.A. świadczył usługi maklerskie na TGE na rzecz PKN Orlen i otrzymywał wynagrodzenie z tego tytułu. DM BOŚ S.A. jest animatorem rynku dla akcji i kontraktów terminowych PKN Orlen.

Poza wyżej wymienionymi przypadkami, pomiędzy DM BOŚ, analitykiem/analitykami przygotowującymi niniejszy raport a emitentem/emitentami papierów wartościowych, których dotyczy niniejszy raport nie występują jakiekolwiek powiązania oraz okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywność Rekomendacji, z uwzględnieniem interesów lub kon?iktów interesów, z ich strony lub ze strony jakiejkolwiek osoby fzycznej lub prawnej, dotyczących instrumentu fnansowego lub emitenta. DM BOŚ nie zawarł z analizowaną spółką/spółkami umów o prowadzenie usług w postaci sporządzania rekomendacji. Niniejszy raport nie został przekazany analizowanej spółce przed jego rozpowszechnieniem do Klientów.

Niniejsze opracowanie stanowi tłumaczenie pełnej lub skróconej wersji raportu, który sporządzono w języku angielskim. W razie rozbieżności językowych rozstrzyga wersja angielska. Historię rekomendacji oraz rozkład rekomendacji zawiera pełna wersja raportu w języku angielskim dostępna na stronie www.bossa.pl

Notowania: USDPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/USDPLN/

DM BOŚ

Polskie biuro maklerskie założone w 1995 przez Bank Ochrony Środowiska. Siedziba i centrala DM BOŚ znajduje się w Warszawie, a oddziały terenowe – w 18 miastach Polski

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk