• Odbierz prezent
AIN: Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (2021-03-24 16:43)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 marca 2021 r. wpłynął do Spółki od akcjonariusza, w trybie art. 428 §6 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, wniosek o udzielenie informacji dotyczącej Spółki. Z uwagi na to, że zakres pytania pokrywa się z kierowanymi do Spółki w dniu dzisiejszym zapytaniami od innych akcjonariuszy, Zarząd postanowił odnieść się do tej kwestii.

Pytanie:
Czy brak publikacji raportu rocznego przez Spółkę wynika z niemożności ustalenia rzetelnego wyniku finansowego za rok 2020?

Udzielona odpowiedź:
W żadnym wypadku brak publikacji raportu rocznego nie ma uzasadnienia w jakości prowadzonej przez Spółkę księgowości. Na dzień dzisiejszy opublikowane w komunikacie bieżącym ESPI nr 8/2021 w dniu 17 lutego 2021 r. jednostkowe szacunkowe wyniki za rok 2020 w kwotach 14,2 mln zysku brutto i 11,66 mln zł zysku netto, nie uległy zmianie – w przeciwnym wypadku Spółka opublikowałaby komunikat o tym fakcie w trybie art. 17 ust. 1 MAR. Jako powód zmiany terminu raportu rocznego wskazaliśmy trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, co jest zgodne z prawdą, gdyż wydłuża to procesy związane z badaniem sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego.

Ograniczenia w możliwości fizycznej obecności w firmie zarówno księgowego, jak i audytora powodują, że wymuszona digitalizacja wszelkiej dokumentacji, a także uzyskiwanie potwierdzeń zewnętrznych oraz trwające w tym czasie również inne obowiązki zawodowe po obu stronach wydłużają czas trwania badania. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymagało dostępności ostatecznego sprawozdania finansowego byłej spółki zależnej – Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego S.A., które opublikowało raport roczny w późniejszym terminie niż pierwotnie zakładano, tj. 17 marca 2021 r. Przesuwanie się założonych wcześniej terminów badania powoduje kolizje z harmonogramem zawodowym audytora, a zarówno Spółka jak i audytor nie dopuszcza możliwości wykonania badania niedokładnego, które nie spełniałoby swojej roli. Z tego względu powstała konieczność wydłużenia terminu na publikację raportu rocznego, co pozwoli na potwierdzenie danych wykazywanych obecnie w księgach bądź dokonania jeszcze ewentualnych korekt.

Ponadto, Zarząd zaznacza, iż sytuacja taka ma miejsce po raz pierwszy w historii Spółki, nie jest intencjonalna i nie powtórzy się w przyszłości. Zawieszenie obrotu akcjami i obligacjami jest sytuacją trudną dla inwestorów i w pełni rozumiem poruszenie z tym związane, jednakże jest to obligatoryjny mechanizm przewidziany regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu, w celu ochrony interesu inwestorów. Z naszej strony zrobimy wszystko, aby ten stan trwał jak najkrócej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-24 16:43:58Sławomir JaroszPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk