• Odbierz prezent
Ailleron (TP 19,1 zł). Wyniki finansowe 2Q22: kontynuacja wysokiej dynamiki r/r [GPWPA 3.0]
fot. Materiał własny

Spółka odnotowuje imponujące dynamiki rok do roku wzrostu wyników na poziomie skonsolidowanym. Przychody wyniosły 101,7 mln zł, co oznacza wzrost o 120% r/r vs 61,4 mln zł zakładane przez nas. EBITDA wzrosła o 41% r/r, zysk operacyjny +58% r/r. Zysk netto wyniósł 8,5 mln zł vs 2,3 mln zł przed rokiem oraz 4,3 mln zł naszej prognozy. Pozytywnie oceniamy wyniki skonsolidowane i przypadające podmiotowi dominującemu, ze względu na 58% dynamikę zysku j.d. natomiast w dalszym ciągu wynik przypadający dla GK Ailleron jest nieco niesatysfakcjonujący. Dlatego też pozytywnie odbieramy zapowiedziany przez Prezesa podczas konferencji wynikowej Management buy-out dotyczący segmentu HotelTech (iLumio) i plany dotyczące FinTechu. Przedstawiciele spółki pozytywnie oceniają potencjał rynku i nie widzą ryzyka spadku przychodów w najbliższej przyszłości.

Ailleron ( TP 19,1 zł). Wyniki 2Q22: kontynuacja wysokich dynamiki r/r [Noble Securities] - 1

 

Przychody za 2Q22:

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 101,7 mln zł vs 46,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 120% r/r. Za wzrost przychodów ze sprzedaży odpowiada głównie dynamicznie rozwijający się segment EnterpriseServices, którego dynamika wzrostu przychodów w 2Q22 wyniosła +159% r/r. W dużej części jest to efekt konsolidacji w związku z dokonanymi akwizycjami, ale również wzrostu organicznego. Technology Services (d. EnterpriseServices) pozostaje dominującym segmentem w przychodach spółki i odpowiada obecnie za 83% sprzedaży. FinTech wygenerował 15% przychodów, a HotelTech nieco powyżej 1%. Należy zwrócić uwagę na korzystny trend w zakresie sprzedaży eksportowej, która w pierwszym półroczu 2022 stanowiła już 76% całości sprzedaży. Minusem takiej sytuacji jest większe otwarcie na ryzyko walutowe.

Ailleron ( TP 19,1 zł). Wyniki 2Q22: kontynuacja wysokich dynamiki r/r [Noble Securities] - 2

Ailleron ( TP 19,1 zł). Wyniki 2Q22: kontynuacja wysokich dynamiki r/r [Noble Securities] - 3

 

Koszty operacyjne

Od 4Q19 utrzymuje się pozytywna tendencja spadkowa kosztów sprzedaży w stosunku do przychodów, udział w/w stanowi obecnie 6,8% sprzedaży. Wraz ze wzrostem skali działalności oczekujemy dalszych spadków tego parametru w odniesieniu do przychodów. Koszty ogólnego zarządu od 1Q20 oscylują generalnie dookoła średniej wynoszącej 10,1% przychodów, a za 2Q22 wyniosły 10,2% vs 10,1% przed rokiem i 9,6% w poprzednim kwartale.

 

EBIT w 2Q22 +127% r/r; EBITDA +96% r/r.

Zysk operacyjny Grupy wyniósł 7,0 mln zł, wobec 4,5 mln zł w drugim kwartale 2021 roku, co oznacza wzrost o 58% r/r, za co głównie odpowiada segment EnterpriseServices (8,1 mln zł EBIT). Zysk operacyjny segmentów FinTech oraz HotelTech niestety w dalszym ciągu pozostaje ujemny, negatywnie wpływając, w dalszej kolejności, na wysokość wyniku dla akcjonariuszy dominujących. W przypadku FinTechu EBIT wyniósł -0,63 mln zł natomiast HotelTech wygenerował 0,5 mln zł straty operacyjnej. EBITDA skonsolidowana wzrosła rok do roku o 41% do kwoty 10,2 mln zł vs 7,2 mln zł przed rokiem. W przypadku FinTechu dzieje się tak ze względu na negatywny wpływ realizowanego kontraktu w części corporate oraz koszty inwestycji, jakie są ponoszone w obszarze LiveBank SaaS.

 

Zysk netto

na poziomie skonsolidowanym wyniósł 8,5 mln zł, wobec 2,3 mln zł przed rokiem. W przypadku zysku netto oznacza to wzrost o ponad 271%. Jednak wynik netto przypadający akcjonariuszom dominującym ze względu na negatywny wkład FinTechu i HotelTechu to 3,0 mln zł, co jakkolwiek pozytywne dla akcjonariuszy Aillerona ze względu na dynamikę wzrostu (+58,0% r/r) można uznać za wartość wciąż niezadawalającą (35% zysku netto). Należy jednak zwrócić uwagę, że w kosztach finansowych, zgodnie z MSSF 3, ujęte zostały jako koszty okresu koszty powiązane z przejęciem, które Software Mind, jako jednostka przejmująca poniósł, aby doprowadzić do połączenia jednostek w ramach procesów M&A – mowa tutaj o kosztach doradczych, prawnych, wycen czy innych za usługi profesjonalne lub doradcze. Dotyczy to kosztów transakcji w pełni zakończonych. Bez uwzględnienia kosztów zdarzeń jednorazowych wynik netto za pierwsze półrocze 2022 roku kształtuje się na poziomie ok 15,8 mln zł – tj. niemal 3 krotnie wyższym niż w okresie 6M 2021 roku.

Rentowności wypracowywane przez Ailleron od 1Q17

Ailleron ( TP 19,1 zł). Wyniki 2Q22: kontynuacja wysokich dynamiki r/r [Noble Securities] - 4

Ailleron ( TP 19,1 zł). Wyniki 2Q22: kontynuacja wysokich dynamiki r/r [Noble Securities] - 5

 

 

Spółka na koniec 2Q22 posiadała 79 mln zł środków pieniężnych, natomiast zadłużenie finansowe wynosi 88 mln zł. Oznacza to, że dług netto w odniesieniu do 12 mies. EBITDA wyniósł 0,20x vs -2,98x w 2Q21. Zwraca uwagę istotne pogorszenie na poziomie kapitału obrotowego (-10,5 mln zł), choć przed rokiem było –14,2 mln zł, co oznacza poprawę r/r. Wiążemy to jednak głównie z dynamicznym rozwojem Software Mind.

Ailleron ( TP 19,1 zł). Wyniki 2Q22: kontynuacja wysokich dynamiki r/r [Noble Securities] - 6

 

 

Wyniki Aillerona za 2Q22 oceniamy generalnie pozytywnie

Zdecydowanie bardzo dobrze należy ocenić wyniki na poziomie skonsolidowanym. Przychody ukształtowały się 66% powyżej naszych prognoz, EBIT i EBITDA 2% poniżej. Zysk netto wyniósł 8,5 mln zł vs 4,3 prognozowane przez nas. Negatywnie natomiast oceniamy istotne pogorszenie marży - brutto spada o 5,2 p.p. do 23,9%, a rentowność EBITDA spada o 5,6 p.p. do 10%. Należy jednak zwrócić uwagę, że jest to związane ze zdarzeniami jednorazowymi obciążającymi wyniki okresu w postaci kosztów M&A w SG&A oraz fakturowaniem przyszłych okresów w przejmowanych spółkach. Za wyraźnie lepsze, ale wciąż niesatysfakcjonujące uznajemy wyniki przypadające akcjonariuszom dominującym. W naszej ocenie dopiero osiągnięcie powyżej 60% wyniku netto przypadającego dla akcjonariuszy dominujących byłoby wartością pożądaną (50 % uznajemy za wystarczające). Spółka ma jeszcze do wykorzystania do końca roku CAPEX inwestycyjny w okolicach 100 mln zł. Zarząd jest przekonany, że dalsze trzymanie się wytyczonej strategii pozwoli osiągnąć kilkukrotnie większą skalę działalności. Głównym kierunkiem rozwoju spółki na kolejne lata ma pozostać wysokomarżowa zagranica.

Ostatnia wycena: 19,1 zł /akcję z dnia 3.03.2022 r. Cena w dniu wydania 11,40 zł

 

 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego


Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. Do programu zakwalifikowano 55 spółek notowanych na rynku głównym i 6 na NewConnect. W edycji na lata 2021-2023 do programu mogły być zgłoszone spółki notowane na rynku głównym oraz NewConnect na dzień 31 maja 2021 roku (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były przedmiotem analiz lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową). Dodatkowymi wymogami były kryterium kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln zł (na dzień 31 maja 2021 roku), oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20 proc. (na dzień 31 maja 2021 roku).

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk