• Odbierz prezent
AILLERON S.A.: raport finansowy (2021-03-01 17:53)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 4 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-03-01
AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AILLERON S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-864Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II 43b
(ulica)(numer)
+48 12 252 34 00+48 12 252 34 01
(telefon)(fax)
inwestorzy@ailleron.comwww.ailleron.com
(e-mail)(www)
9452091626120532280
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-314 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-314 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-314 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży156 204 140 661 34 912 32 698
Koszt własny sprzedaży 108 417 107 603 24 232 25 013
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży47 787 33 058 10 681 7 685
Zysk (strata) na działalności operacyjnej15 520 4 102 3 469 954
Zysk (strata) przed opodatkowaniem13 524 1 779 3 023 414
Zysk (strata) netto9 431 499 2 108 116
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR)0,760,040,170,01
Suma całkowitych dochodów9 431 499 2 108 116
Liczba akcji (szt.)12 355 50412 355 50412 355 50412 355 504
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej24 821 5 927 5 548 1 378
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną- 1 731 - 3 400 - 387 - 790
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej- 3 742 - 1 880 - 836 - 437
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego23 713 4 365 5 300 1 015
Aktywa trwałe74 123 54 907 16 062 12 894
Aktywa obrotowe88 934 79 513 19 271 18 672
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty23 713 4 365 5 138 1 025
Aktywa razem163 057 134 420 35 333 31 565
Kapitał własny95 106 86 948 20 609 20 418
Kapitał akcyjny3 707 3 707 803 870
Zobowiązania długoterminowe25 502 7 094 5 526 1 666
Zobowiązania krótkoterminowe42 449 40 378 9 198 9 482
Pasywa razem163 057 134 420 35 333 31 565
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży115 863 117 439 25 896 27 300
Koszt własny sprzedaży 87 032 94 248 19 452 21 909
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży28 831 23 191 6 444 5 391
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 775 - 4 513 397 - 1 049
Zysk (strata) przed opodatkowaniem- 1 455 - 6 679 - 325 - 1 553
Zysk (strata) netto- 2 627 - 6 164 - 587 - 1 433
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR)-0,21-0,50-0,05-0,12
Suma całkowitych dochodów- 2 627 - 6 164 - 587 - 1 433
Liczba akcji (szt.)12 355 50412 355 50412 355 50412 355 504
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej16 294 296 3 642 69
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną- 1 871 - 3 074 - 418 - 715
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej- 3 829 1 756 - 856 408
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego11 676 1 082 2 610 252
Aktywa trwałe64 890 47 095 14 061 11 059
Aktywa obrotowe68 194 68 305 14 777 16 040
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty11 676 1 082 2 530 254
Aktywa razem133 084 115 400 28 839 27 099
Kapitał własny64 947 67 574 14 074 15 868
Kapitał akcyjny3 707 3 707 803 870
Zobowiązania długoterminowe25 087 10 547 5 436 2 477
Zobowiązania krótkoterminowe43 050 37 279 9 329 8 754
Pasywa razem133 084 115 400 28 839 27 099

Dane dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.12.2020 roku, a dane porównywalne na dzień 31.12.2019 roku.

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:

Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:

- 4,4742 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2020,

- 4,3018 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2019.

Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:

- 4,6148 – kurs NBP z dnia 31.12.2020 r. - Tabela A kursów średnich nr 255/A/NBP/2020,

- 4,2585 – kurs NBP z dnia 31.12.2019 r. - Tabela A kursów średnich nr 251/A/NBP/2019.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK Ailleron SA_Raport_4Q2020.pdfRozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Ailleron SA za IV
kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Grzegorz MłynarczykWiceprezes Zarządu
2021-03-01Tomasz KrólCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk