• Odbierz prezent
AILLERON S.A.: Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta na rzecz spółki Software Mind spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (2021-03-31 17:52)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta na rzecz spółki Software Mind spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 31 marca 2021 roku nastąpiło zawarcie umowy zbycia przez Spółkę na rzecz spółki zależnej Emitenta – Software Mind spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Software Mind”), zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, operującej dotychczas jako jednostka organizacyjna (dywizja) pod nazwą „TELCO” („TELCO”), stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do świadczenia usług i produktów dla podmiotów z sektora telekomunikacyjnego. Zgodnie z zawartą umową zbycie Zorganizowanej części przedsiębiorstwa TELCO na rzecz Software Mind następuje ze skutkiem od początku dnia 1 kwietnia 2021 roku.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa TELCO została wniesiona do spółki zależnej od Emitenta – Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411748 – w której Emitent posiada aktualnie 100% udziałów w kapitale zakładowym, jako wkład niepieniężny (aport) na pokrycie nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Software Mind.

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa TELCO nastąpiło w związku z zawartą przez Spółkę i Software Mind oraz spółkę pod nazwą Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „EI”) przedwstępną umową sprzedaży istniejących udziałów oraz umową dotyczącą objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym Software Mind, w wykonaniu której EI nabędzie łącznie 50,2% udziałów w Software Mind, o czym Spółka informowała w formie raportu bieżącego ESPI nr 24/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku.

Wartość przenoszonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa TELCO, ustalona w oparciu o wyniki sporządzonej w tym celu wyceny, przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta, zgodnie z ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Ailleron SA za czwarty kwartał 2020 roku.

Na powyższą transakcję zgodę wyraziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały podjętej w dniu 8 stycznia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AILLERON S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-864Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II 43b
(ulica)(numer)
+48 12 252 34 00+48 12 252 34 01
(telefon)(fax)
inwestorzy@ailleron.comwww.ailleron.com
(e-mail)(www)
9452091626120532280
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Grzegorz MłynarczykWiceprezes Zarządu
2021-03-31Tomasz KrólCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk