• Odbierz prezent
AGORA: Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości w Pile (2021-03-04 18:17)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości w Pile
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu 03/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. informuje, że w dniu 4 marca 2021 r. Spółka zawarła umowę przyrzeczoną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości o łącznym obszarze 7,46 ha wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Pile przy ul. Krzywej 35, dla której Sąd Rejonowy w Pile, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1I/00009141/0 („Nieruchomość”).
Decyzja o sprzedaży Nieruchomości wynika z faktu, iż po restrukturyzacji działalności poligraficznej i wygaszeniu działalności drukarni w Pile w drugiej połowie 2019 r. (o czym Agora informowała raportami bieżącymi nr 5/2019 z 5 marca 2019 r. oraz nr 7/2019 z 25 marca 2019 r.) Spółka nie wykorzystuje efektywnie powierzchni Nieruchomości na działalność operacyjną.
Szacowana łączna wartość Nieruchomości wynosi 14,5 mln zł netto i jej sprzedaż nie wpłynie na wynik operacyjny Grupy Agora w 2021 r., gdyż cena sprzedaży Nieruchomości jest co do zasady zgodna z jej wartością księgową. Transakcja będzie widoczna w przepływach pieniężnych Grupy, a jej skutkiem będzie zmniejszenie wartości aktywów trwałych Grupy.
Wartość Nieruchomości będącej przedmiotem umowy nie spełnia ustalonych kryteriów istotności dla tego typu transakcji, jednakże Zarząd uznał, że ze względu na jednorazowy i pozaoperacyjny charakter transakcji, informacja o niej powinna zostać przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


05/2021 Conclusion of a promised real estate sale agreement in Pila
Regulatory filing
In relation to regulatory filing 03/2021 of 29 January 2021, Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw (“Company”, “Agora”) hereby informs that on the March 4th, 2021, the Company concluded a promised agreement on sale of the perpetual usufruct rights to a developed real estate with a total area of 7.46 ha, including the ownership title to buildings constituting an object of ownership separate from the land, located in Pila at ul. Krzywa 35, for which the District Court in Pila, 6th Land Registry Department keeps a land and mortgage register with the number PO1I/00009141/0 ("Property").
The decision to sell the Property results from the fact that after the restructuring of the printing activity and the phasing out of printing plant in Pila in the second half of 2019 (about which Agora informed in regulatory filings No. 5/2019 of 5 March 2019 and No. 7/2019 of 25 March 2019) the Company does not effectively use the area of the Property for operating activities.
The estimated total value of the Property amounts to PLN 14.5 million net and its sale will not affect the operating result of the Agora Group in 2021, as the selling price of the Property is, as a general rule, in line with its book value. The transaction will be visible in the Group's cash flows and will result in a decrease in the value of the Group's fixed assets.

The value of the Property being the subject of the agreement does not meet the established materiality criteria for this type of transactions, however, the Management Board decided that due to the one-off and non-operational nature of the transaction, information about it should be disclosed to the public in the form of a regulatory filing.

Legal basis: Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.AGORA SA(pełna nazwa emitenta)AGORA
Media (med)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-732
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Czerska
8/10(ulica)
(numer)022 555 60 17
022 840 00 67(telefon)

(fax)investor@agora.pl
www.agora.pl(e-mail)

(www)526-03-05-644
011559486(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-04Anna Kryńska - GodlewskaCzłonek zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk