• Odbierz prezent
AGORA: Rekomendacja Zarządu Agory S.A. w sprawie niewypłacania dywidendy za 2020 r. (2021-03-17 19:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Rekomendacja Zarządu Agory S.A. w sprawie niewypłacania dywidendy za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Agora"), podjął uchwałę w przedmiocie skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku o niewypłacanie dywidendy za 2020 r.
Powyższe odstąpienie od polityki dywidendowej ogłoszonej w dniu 14 lutego 2005 r. jest związane z niepewnością gospodarczą oraz trudnym do oszacowania dalszym wpływem pandemii COVID-19 i jej skutków na działalność operacyjną i wyniki finansowe zarówno Agory, jak i Grupy Agora.
W okolicznościach tak dużej niepewności Zarząd Agory uznał za uzasadnione zatrzymanie środków gotówkowych w Spółce i rekomendowanie niewypłacania dywidendy za 2020 r. w celu wzmocnienia pozycji finansowej Grupy.
Powyższa decyzja została pozytywnie zaopiniowana przez członków Rady Nadzorczej.
Ostateczną decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Recommendation of the Management Board of Agora S.A. to withhold the payment of dividend for 2020

The Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw ("the Company", "Agora"), adopted a resolution on the submission of a motion to the Annual General Meeting of Shareholders to withhold the payment of dividend for 2020.
The above departure from the dividend policy announced on 14 February 2005, is related to the economic uncertainty and the further impact of the COVID-19 pandemic and its effects on the operating activities and financial results of both Agora and the Agora Group, which is difficult to estimate.
In the circumstances of such high uncertainty, the Management Board of Agora considered it justified to keep the financial resources in the Company and recommend not to pay dividends for 2020 in order to strengthen the financial position of the Group.
The above decision received a positive opinion from the members of the Supervisory Board.
The final decision on the dividend payment will be made by the General Meeting of Shareholders of the Company.

Legal basis: Art. 17 sec. 1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/ EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2003/124/EC,2003/125/EC and 2004/72/EC.


AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-732Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czerska8/10
(ulica)(numer)
022 555 60 17022 840 00 67
(telefon)(fax)
investor@agora.plwww.agora.pl
(e-mail)(www)
526-03-05-644011559486
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Bartosz HojkaPrezes zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk