• Odbierz prezent
AGORA: raport finansowy (2021-03-19 08:32)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-19
AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-732Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czerska8/10
(ulica)(numer)
022 555 60 17022 840 00 67
(telefon)(fax)
investor@agora.plwww.agora.pl
(e-mail)(www)
526-03-05-644011559486
(NIP)(REGON)
259400E54CE0AFAK0F30 0000059944
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody netto ze sprzedaży 343 186,00401 637,0076 703,0093 365,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -16 014,00-55 667,00-3 579,00-12 940,00

Zysk (strata) brutto -59 750,0015 013,00-13 354,003 490,00

Zysk (strata) netto -54 859,0020 115,00-12 261,004 676,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 898,00-12 992,0010 929,00-3 020,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 034,00-25 077,001 572,00-5 829,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 400,0044 202,00983,0010 275,00

Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 60 332,006 133,0013 484,001 426,00

Aktywa razem 1 041 990,001 069 679,00225 793,00251 187,00

Zobowiązania długoterminowe 68 913,0086 119,0014 933,0020 223,00

Zobowiązania krótkoterminowe 199 689,00162 104,0043 271,0038 066,00

Kapitał własny 773 388,00821 456,00167 589,00192 898,00

Kapitał zakładowy 46 581,0046 581,0010 094,0010 938,00

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831,0046 580 831,0046 580 831,0046 580 831,00

Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO)-1,180,43-0,260,10

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 16,6017,643,604,14


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Sprawozdanie finansowe_ Agora_2020.xhtml


Sprawozdanie finansowe_ Agora_2020.xhtml.XAdES


Jednostkowe Sprawozdanie Zarzadu_Agora_2020.xhtml


Jednostkowe Sprawozdanie Zarzadu_Agora_2020.xhtml.XAdES


Raport niefinansowy.xhtml


Raport niefinansowy.xhtml.XAdES


List do akcjonariuszy.xhtml


List do akcjonariuszy.xhtml.XAdES


Oswiadczenie Rady Nadzorczej.xhtml


AgoraS.A._A0308B_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml


AgoraS.A._A0308B_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk