• Odbierz prezent
AGORA: raport finansowy (2021-03-19 08:28)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-19
AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-732Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czerska8/10
(ulica)(numer)
022 555 60 17022 840 00 67
(telefon)(fax)
investor@agora.plwww.agora.pl
(e-mail)(www)
526-03-05-644011559486
(NIP)(REGON)
259400E54CE0AFAK0F30 0000059944
(LEI) (KRS)
KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży 836 459,001 249 663,00186 952,00290 498,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -111 708,0024 678,00-24 967,005 737,00

Zysk (strata) brutto -152 700,0014 074,00-34 129,003 272,00

Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej -117 193,003 538,00-26 193,00822,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 131 874,00205 483,0029 474,0047 767,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 447,00-100 501,00-5 464,00-23 363,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 137,00-76 920,00-6 736,00-17 881,00

Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 77 290,0028 062,0017 275,006 523,00

Aktywa razem 2 018 298,001 992 445,00437 353,00467 875,00

Zobowiązania długoterminowe 739 784,00628 277,00160 307,00147 535,00

Zobowiązania krótkoterminowe 446 191,00411 993,0096 687,0096 746,00

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 820 942,00931 243,00177 893,00218 679,00

Kapitał zakładowy 46 581,0046 581,0010 094,0010 938,00

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831,0046 580 831,0046 580 831,0046 580 831,00

Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO)-2,520,08-0,560,02

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 17,6219,993,824,69


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_Grupa Agora_2020.zip


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_Grupa Agora_2020.zip.XAdES


Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu Grupa Agora 2020.xhtml


Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu Grupa Agora 2020.xhtml.XAdES


Raport niefinansowy.xhtml


Raport niefinansowy.xhtml.XAdES


List do akcjonariuszy.xhtml


List do akcjonariuszy.xhtml.XAdES


Oswiadczenie Rady Nadzorczej.xhtml


AgoraS.A._A0308B_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml


AgoraS.A._A0308B_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk