• Odbierz prezent
AGORA: Powołanie nowego członka zarządu Agory S.A. (2021-05-18 11:37)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Powołanie nowego członka zarządu Agory S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, że stosownie do postanowień par. 28 ust. 3 Statutu Spółki zarząd powołał w dniu dzisiejszym do swojego grona w drodze kooptacji Pana Tomasza Grabowskiego ze skutkiem na dzień 1 czerwca 2021 r.
W zarządzie Agory S.A. będzie on nadzorować pion Technologii, działy technologiczne odpowiedzialne za rozwój funkcjonalności dla Gazeta.pl i Wyborcza.pl oraz rozwój innowacji technologicznych i dział Big Data.
Pan Tomasz Grabowski od ponad 24 lat zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania strategicznego, cyfryzacją przedsiębiorstw oraz zarządzaniem obszarem IT i sprzedażą.
W swojej karierze zawodowej jako ekspert i bardzo doświadczony menedżer zaangażowany był w wiele projektów strategicznych mających na celu transformację cyfrową organizacji, projektowanie i wdrażanie strategii korporacyjnych, a także w projekty wdrożeniowe w obszarze technologii. Prowadził je dla wielu klientów w Polsce i na całym świecie, głównie w branży telekomunikacyjnej, finansowej, mediach, a także dla firm z sektora energetycznego i publicznego. Specjalizuje się w realizacji złożonych projektów strategicznych, zaawansowanej analizie danych, jak również w projektach cyfryzacji przedsiębiorstw.
Przez ostatnie niemal 10 lat związany zawodowo z firmą Accenture, w ostatnim czasie - w latach 2017-2020 - był dyrektorem zarządzającym, pełniąc rolę Szefa rynku telekomunikacyjnego, mediów i technologii, oraz nadzorował pracę Warszawskiego Centrum zaawansowanej analityki. Poprzednio pracował jako partner i doświadczony menedżer w innych międzynarodowych oraz polskich firmach doradczych.
Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Ukończył liczne kursy doszkalające, m.in. z obszaru zarządzania strategicznego, projektowania i wdrażania złożonych systemów informatycznych, zarządzania usługami IT czy projektowania architektury korporacyjnej. Urodził się w 1974 r.
Pan Tomasz Grabowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem prowadzona przez niego działalność gospodarcza nie jest konkurencyjna wobec Spółki, jak również nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Appointment of a new member of the Management Board of Agora S.A.

The Management Board of Agora S.A. with its registered office in Warsaw ("Company") informs that today pursuant to the provisions of § 28 section 3 of the Company's Articles of Association, the Management Board appointed, by co-opting, Mr. Tomasz Grabowski with effect on June 1, 2021.
In the Management Board of Agora S.A. he will supervise the central Technology department and technology departments responsible for the development of functionalities for Gazeta.pl and Wyborcza.pl as well as the development of technological innovations and the Big Data department.
Mr. Tomasz Grabowski has been consultant in the field of strategic management, digitization of enterprises as well as IT and sales management for over 24 years.
In his professional career, as an expert and very experienced manager, he was involved in many strategic projects aimed at the digital transformation of an organization, designing and implementing corporate strategies, as well as implementation projects in the field of technology. He has conducted them for many clients in Poland and around the world, mainly in the telecommunications, financial and media industries, as well as for companies from the energy and public sectors. He specializes in the implementation of complex strategic projects, advanced data analysis, as well as in enterprise digitization projects.
For the last 10 years he has been professionally associated with Accenture, most recently - in 2017-2020 - he was the managing director, acting as the head of the telecommunications, media and technology market, and supervised the work of the Warsaw Center for Advanced Analytics. Previously, he worked as a partner and experienced manager in other international and Polish consulting companies.
He is a graduate of the Faculty of Electronics and Information Sciences of the Warsaw University of Technology. He completed numerous specialized courses, including those in the area of strategic management, design and implementation of complex IT systems, IT service management or designing corporate architecture. He was born in 1974.
Mr. Tomasz Grabowski is not listed in the Register of Insolvent Debtors kept by the National Court Register. According to the submitted declaration, his business activity is not competitive to the Company, and he does not participate in a competitive company as a partner in a civil partnership, partnership or as a member of a competitive capital company or a member of any competitive legal entity.
Legal basis: § 5 point 5 in connection with from § 10 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state.AGORA SA(pełna nazwa emitenta)AGORA
Media (med)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-732
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Czerska
8/10(ulica)
(numer)022 555 60 17
022 840 00 67(telefon)

(fax)investor@agora.pl
www.agora.pl(e-mail)

(www)526-03-05-644
011559486(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-18Bartosz HojkaPrezes zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk