• Odbierz prezent
AFORTI HOLDING S.A.: Złożenie oferty wstępnej niewiążącej nabycia podmiotu faktoringowego (2021-03-03 08:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia:2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Złożenie oferty wstępnej niewiążącej nabycia podmiotu faktoringowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Spółka", "Emitent" informuje, iż w dniu wczorajszym,
tj. 02 marca 2021 roku Emitent przekazał do spółki z branży faktoringowej działającej na rynku chorwackim
(dalej: „Faktor”) ofertę wstępną niewiążącą, dotyczącą nabycia do 100% jej udziałów lub objęcia pakietu większościowego poprzez objęcie nowych udziałów wyemitowanych na rzecz Emitenta.
Emitent jako cenę rozliczeniową nabycia do 100% udziałów wskazał wartość księgową kapitałów własnych Faktora skorygowanych o zdarzenia jednorazowe na dzień zamknięcia transakcji, kapitały własne Faktora na dzień 31 grudnia 2020 roku po przeprowadzonym due diligence wynosiły ok 5,25 mln EUR.
W przypadku objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym Faktora Emitent wskazał warunek bycia większościowym udziałowcem Faktora w wyniku przeprowadzonej transakcji oraz warunek zawarcia umowy inwestycyjnej z obecnymi udziałowcami zawierającej m.in.:
- horyzont inwestycyjny na poziomie 3 lat;
- klauzule Drag Along oraz Tag Along;
- klauzule opisująca możliwość i warunki upublicznienia spółki poprzez wejście w proces IPO;
- prawa poboru dające akcjonariuszowi prawo do zakupu dodatkowych akcji w każdej przyszłej emisji;
- prawo pierwszeństwa dające akcjonariuszowi prawo do nabycia akcji od innego akcjonariusza
przed ich udostępnieniem do publicznej wiadomości;

Przekazanie Oferty Wstępnej Niewiążącej stanowi rozpoczęcie procesu negocjacji. Podjęte działania mają na celu wspólne osiągnięcie efektu synergii oraz uzyskaniu z prowadzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego możliwie najlepszych wyników ekonomicznych.

Dojście transakcji do skutku uzależnione jest od wyniku negocjacji warunków potencjalnej transakcji,
a także od zapisów umowy nabycia lub podwyższenia kapitału oraz od uzyskania zgody lokalnego regulatora rynku w Chorwacji.
Szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa powyżej,
ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach.
Załączniki
PlikOpis
Aforti-Holding-RB-ESPI-17-2021-oferta chr.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Providing an initial non-binding offer to acquire a factoring entity

The Management Board of Aforti Holding S.A. with its registered office in Warsaw, hereinafter referred to as the "Company" or the "Issuer" informs that yesterday, i.e. on 02 March 2021, the Issuer submitted to a factoring company operating on the Croatian market (hereinafter referred to as the "Factor") a non-binding preliminary offer to acquire up to 100% of its shares or to become a majority shareholder by acquiring new shares issued to the Issuer.

The Issuer indicated as the settlement price for the acquisition of up to 100% of the shares the book value of Faktor's equity adjusted for non-recurring events as at the closing date; Faktor's equity as at 31 December 2020 after due diligence was approximately EUR 5.25 million.

In case of acquisition of new shares in the share capital of Faktor, the Issuer indicated the condition of being the majority shareholder of Faktor as a result of the transaction and the condition of concluding an investment agreement with the current shareholders containing, among others: 
-  Investment horizon set on 3 years level;
- Drag Along and Tag Along Option;
- pre-emptive rights giving the shareholder the right to purchase additional shares in any future issue;
- Pre-emptive rights giving the shareholder the right to purchase shares from another shareholder before they are made available to the public ;
- clauses describing the possibility and conditions of taking the company public through the IPO process;

The delivery of the Initial non-binding offer constitutes the start of the negotiation process. The aim of the undertaken activities is to jointly achieve the effect of synergy and obtain the best possible economic results from the conducted investment project.

The completion of the transaction depends on the outcome of negotiations on the terms of the potential transaction, as well as on the provisions of the agreement on the acquisition or capital increase and on the approval of the local market regulator in Croatia.

Detailed principles and manner of implementation of individual joint actions referred to above shall be determined in separately concluded agreements.

AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AFORTI HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tytusa Chałubińskiego8 XXVII p.
(ulica)(numer)
+48 22 647 50 00+48 22 205 08 19
(telefon)(fax)
biuro@afortiholding.plwww.afortiholding.pl
(e-mail)(www)
525-245-37-55141800547
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Klaudiusz SytekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk