• Odbierz prezent
AFORTI HOLDING S.A.: Zawarcie umowy Term Sheet w celu nabycia podmiotu faktoringowego (2021-03-24 19:53)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia:2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie umowy Term Sheet w celu nabycia podmiotu faktoringowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Spółka", "Emitent" w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2021 z dnia 3 marca 2021 roku informuje, w iż w dniu dzisiejszym, tj. 24 marca 2021 roku oferta wstępna niewiążąca dotycząca zakupu spółki z branży faktoringowej działającej na rynku chorwackim
(dalej: „Faktor”) została przyjęta oraz Strony zawarły umowę Term Sheet m. in. na następujących warunkach :
- strony będą współdziałanie w celu uzyskania zgodny regulatora chorwackiego na zawarcie transakcji,
- strona sprzedająca oraz Faktor działać będą w jak najlepszym interesie spółki i nie dokonają istotnych zmian
w jej działalności,
- wszystkie zobowiązania i pożyczki Faktora zostaną spłacone do czasu zawarcia umowy nabycia udziałów

Emitent jako cenę rozliczeniową nabycia do 100% udziałów wskazał wartość księgową kapitałów własnych Faktora powiększone o wynegocjowany mnożnik wartości EBITDA.

Podpisanie przez obie Strony transakcji umowy Term Sheet stanowi rozpoczęcie procesu negocjacji finalnej umowy nabycia udziałów (SPA). Wstępny termin zawarcia zakończenia transakcji planowany jest do dnia
30 sierpnia 2021 roku.

Przejęcie podmiotu z rynku chorwackiego ma na celu wspólne osiągnięcie efektu synergii oraz uzyskaniu
z prowadzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego możliwie najlepszych wyników ekonomicznych.
Załączniki
PlikOpis
Aforti-Holding-RB-ESPI-21-2021-term sheet.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Execution of a Term Sheet Agreement for the acquisition of a factoring entity

The Management Board of Aforti Holding S.A., with its registered office in Warsaw, hereinafter referred to as the "Company" or the "Issuer", in reference to ESPI Current Report No. 17/2021 dated 3 March 2021, informs that today, i.e. 24 March 2021, the preliminary non-binding offer for the purchase of a factoring company operating on the Croatian market (hereinafter referred to as the "Factor") was accepted and the Parties entered into a Term Sheet Agreement on, inter alia, the following terms and conditions :
- the parties will work together to obtain the approval of the Croatian regulator to conclude the transaction,
- the Selling Party and the Factor shall act in the best interest of the Company and shall not materially change its business,
- all credits and loans of Faktor shall be repaid by the time of conclusion of the share purchase agreement

The Issuer has indicated the book value of Factor's equity plus a negotiated EBITDA multiplier as the settlement price for the acquisition of up to 100% of the shares.

The signing of the Term Sheet Agreement by both parties to the transaction constitutes the beginning of the process of negotiating the final Share Purchase Agreement (SPA). The preliminary date for concluding the completion of the transaction is scheduled for 30 August 2021.

The acquisition of the entity from the Croatian market is aimed at joint achievement of the effect of synergy and obtaining the best possible economic results from the conducted investment project.

AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AFORTI HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tytusa Chałubińskiego8 XXVII p.
(ulica)(numer)
+48 22 647 50 00+48 22 205 08 19
(telefon)(fax)
biuro@afortiholding.plwww.afortiholding.pl
(e-mail)(www)
525-245-37-55141800547
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-24Klaudiusz SytekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk