• Odbierz prezent
AFORTI HOLDING S.A.: Realizacja programu skupu akcji własnych (2021-02-19 19:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Realizacja programu skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent", "Spółka") niniejszym informuje,
iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Emitenta w dniu 17.08.2020 roku Programem skupu akcji własnych Aforti Holding S.A., opublikowanym raportem bieżącym 46/2020 z dnia 17.08.2020 roku
w wykonaniu uchwały numer nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. z siedziba
w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenia, dokonał skupu akcji własnych.

Ilość zakupionych akcji na rynku NewConnect wynosi:
- w dniu 19.02.2021 roku 1400 sztuk po średniej cenie 8. 41 zł za 1 akcję;

Akcje nabyte stanowią 0,01 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,01 % w ogólnej liczbie głosów
na WZ Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili posiada 5.800 akcji własnych, co stanowi 0,06 %
w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,06% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta,
średnia cena zakupu wyniosła ok 8,57 zł.

Zarząd Spółki informuje, iż jest upoważniony przez Walne Zgromadzenie do nabycia maksymalnie
200.000 (dwustu tysięcy) akcji, w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Załączniki
PlikOpis
Aforti-Holding-RB-ESPI-11-2021-Skup akcji własnych 19_02_2021.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Execution of the share buy-back program

The Management Board of Aforti Holding S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter the "Issuer", "Company") hereby informs that based on and in accordance with the Share Buy-Back Program for Aforti Holding S.A. adopted by the Issuer's Management Board on 17.08.2020, published in Current Report 46/2020 dated 17.08.2020 in execution of resolution no. 17 of the Ordinary General Meeting of Aforti Holding S.A. with its registered office in Warsaw dated 25 June 2020 regarding authorization of the Company's Management Board to acquire own shares of the Company based on and within the limits of the authorization granted by the General Meeting, purchased own shares.

The number of shares purchased on NewConnect market on 19.02.2021 is 1400 pieces at the average price of PLN 8. 41 per 1 share;

The purchased shares constitute 0.01% in the share capital of the Company and 0.01% in the total number of votes at the General Meeting of the Issuer.

At the same time the Issuer announces that currently it holds 5,800 own shares, which represents 0.06% of the Company's share capital and 0.06% of the total number of votes at the Issuer's General Meeting; the average purchase price was about 8.57 PLN.

The Company's Management Board informs that it is authorized by the General Meeting to purchase maximum 200,000 (two hundred thousand) shares, until 25th June 2021.

Legal basis: Article 17 paragraph 1 of the MAR  – confidential information

AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AFORTI HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tytusa Chałubińskiego8 XXVII p.
(ulica)(numer)
+48 22 647 50 00+48 22 205 08 19
(telefon)(fax)
biuro@afortiholding.plwww.afortiholding.pl
(e-mail)(www)
525-245-37-55141800547
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Klaudiusz SytekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk