• Odbierz prezent
AFORTI HOLDING S.A.: Przejęcie spółki For-Net S.A. (2022-05-26 17:17)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2022
Data sporządzenia:2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Przejęcie spółki For-Net S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 11/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku dotyczącego zawarcia Umowy Inwestycyjnej z akcjonariuszami spółki For-Net S.A. z siedzibą w Krakowie informuję, o spełnieniu kolejnych warunków Umowy Inwestycyjnej t.j. odbyciu się w dniu 25 maja 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Collections S.A. (dalej: „Spółka”) gdzie podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2.107.029 akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz dematerializacji akcji Spółki serii J.
Powyższą emisję objęli wszyscy dotychczasowi akcjonariusze spółki For-Net S.A. wnosząc w zamian wkład niepieniężny, łącznie w postaci 100% akcji spółki For-Net S.A. o wartości ponad 11 mln PLN.
Własność akcji spółki For-Net S.A. przechodzi na spółkę Aforti Collections S.A. z chwilą wpisania Spółki jako uprawnionego z akcji do rejestru akcjonariuszy.
For-Net S.A posiada ugruntowaną pozycję na rynku polskim, specjalizuje się w obsłudze funduszy sekurytyzacyjnych oraz podmiotów z branży finansowej. Akwizycja podmiotu z branży windykacyjnej przez spółkę zależną Emitenta związana jest z kolejnym etapem działań zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.
Załączniki
PlikOpis
Aforti-Holding-RB-ESPI-14-2022- spełnienie warunków Umowa inwestycyjna.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

Acquisition of For-Net S.A. 

The Management Board of Aforti Holding S.A. with its registered office in Warsaw (the "Issuer"), in reference to current report ESPI 11/2022 dated 28 April 2022 regarding the conclusion of an Investment Agreement with shareholders of For-Net S.A. with its registered office in Krakow, informs of the fulfilment of further conditions of the Investment Agreement, i.e. the holding of an Extraordinary General Meeting of Aforti Collections S.A. on 25 May 2022. (the "Company") where a resolution was adopted on increasing the share capital by way of issuing 2,107,029 J-series ordinary bearer shares with the exclusion of pre-emptive rights of the existing shareholders in full and on dematerialisation of the Company's J-series shares.

The above issue was subscribed for by all the existing shareholders of For-Net S.A. in exchange for a contribution in kind in the form of 100% of For-Net S.A. shares with a value of over PLN 11 million.

Ownership of the shares in For-Net S.A. is transferred to Aforti Collections S.A. at the moment the Company is entered in the shareholder register as the authorised entity.

For-Net S.A. has an established position on the Polish market and specialises in providing services to securitisation funds and entities from the financial sector.  The acquisition of an entity from the debt collection industry by a subsidiary of the Issuer is related to the next stage of activities aimed at further implementation of the strategy of the Issuer's Capital Group.

AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AFORTI HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tytusa Chałubińskiego8 XXV p.
(ulica)(numer)
+48 22 647 50 00+48 22 205 08 19
(telefon)(fax)
biuro@afortiholding.plwww.afortiholding.pl
(e-mail)(www)
525-245-37-55141800547
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Klaudiusz SytekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk