• Odbierz prezent
ADIUVO INVESTMENTS S.A.: raport finansowy (2021-05-24 23:39)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2021-05-24
ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADIUVO INVESTMENTS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-510Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. Józefa Zajączka11 lok.14
(ulica)(numer)
+48 22 398 39 02+48 22 300 99 87
(telefon)(fax)
info@adiuvoinvestments.com www.adiuvoinvestments.com
(e-mail)(www)
5272682571146271705
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-01-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINASOWE
Przychody ze sprzedaży 1721853842
Zysk (strata) ze sprzedaży-1 374-1 745-301-397
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 055-1 689-231-384
Zysk (strata) netto-1 130-2 618-247-596
Zysk (strata) netto przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej-1 036-3 208-227-730
Udziałom niekontrolującym-94592-21135
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
- podstawowy-0,09-0,22-0,02-0,05
- rozwodniony-0,09-0,22-0,02-0,05
Całkowite dochody ogółem-2 066-4 541-452-1 033
Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej-1 972-5 133-431-1 168
Udziałom niekontrolującym-94592-21135
31.03.202131.12.202031.03.202131.12.2020
Aktywa trwałe52 84450 69811 33910 986
Aktywa obrotowe21 52120 3314 6184 406
Aktywa ogółem74 36571 02915 95715 392
Kapitał własny ogółem26 82528 9985 7566 284
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej19 64321 7224 2154 707
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 7 182 7 276 1 541 1 577
Zobowiązania długoterminowe22 26022 2694 7774 826
Zobowiązania krótkoterminowe25 28019 7625 4254 282
Pasywa ogółem74 36571 02915 95715 392
01.01.2021-31.03.202101.01.2020-31.03.202001.01.2021-31.03.202101.01.2020-31.03.2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 450-12 412-536-2 823
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 97689-43220
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 4592 2831 194519
Przepływy pieniężne netto razem1 033-10 040226-2 284

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF GK Adiuvo 1Q2021..pdfSkonsolidowany raport kwartalny ADIUVO za 1Q2021.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-24Marek OrłowskiPrezes ZarząduMarek Orłowski
2021-05-24Anna Aranowska-BablokCzłonek ZarząduAnna Aranowska-Bablok


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk