• Odbierz prezent
ADIUVO INVESTMENTS S.A.: raport finansowy (2021-05-01 00:48)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-30
ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADIUVO INVESTMENTS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-510Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. Józefa Zajączka11 lok.14
(ulica)(numer)
+48 22 398 39 02+48 22 300 99 87
(telefon)(fax)
info@adiuvoinvestments.com www.adiuvoinvestments.com
(e-mail)(www)
5272682571146271705
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży 9421 778211413
Zysk (strata) ze sprzedaży-7 629-10 155-1 705-2 361
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-14 955-17 243-3 343-4 008
Zysk (strata) netto-16 771-17 212-3 748-4 001
Zysk (strata) netto przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej-13 009-12 544-2 908-2 916
Udziałom niekontrolującym-3 762-4 667-841-1 085
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
- podstawowy-1,27-1,31-0,28-0,30
- rozwodniony-1,27-1,31-0,28-0,30
Całkowite dochody ogółem-17 302-18 527-3 867-4 307
Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej-13 540-13 860-3 026-3 222
Udziałom niekontrolującym-3 762-4 667-841-1 085
31.12.202031.12.201931.12.202031.12.2019
Aktywa trwałe50 69871 51610 98616 794
Aktywa obrotowe20 3314 4094 4061 035
Aktywa ogółem71 02975 92515 39217 829
Kapitał własny ogółem28 99846 7156 28410 970
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej21 72235 4694 7078 329
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące7 27611 2461 5772 641
Zobowiązania długoterminowe22 26919 8194 8264 654
Zobowiązania krótkoterminowe19 7629 3914 2822 205
Pasywa ogółem71 02975 92515 39217 829
2020201920202019
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-9 358-4 306-2 092-1 001
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 931-8 485-1 326-1 972
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej16 78712 1453 7522 823
Przepływy pieniężne netto razem1 498-646335-150

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
1_Adiuvo_SSF_GK Adiuvo..pdfSprawozdanie finansowe GK Adiuvo.
2_Adiuvo_SzDZ_2020..pdfSprawozdanie Zarządu z działalności.
3_SzB_GK_Adiuvo_2020..pdfSprawozdanie z badania SSF.
4_Adiuvo_Ocena RN..pdfOcena Rady Nadzorczej.
5_Adiuvo_Oświadczenie RN dot. KA..pdfOświadczenie Rady NAdzorczej dot. Komitetu Audytu.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Marek OrłowskiPrezes ZarząduMarek Orłowski
2021-04-30Anna Aranowska-BablokCzłonek ZarząduAnna Aranowska-Bablok


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk