• Odbierz prezent
ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. związanych z operacjami wewnątrzgrupowymi odpisami aktualizacyjnymi wpływającymi na jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok (2021-04-28 11:34)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Informacja nt. związanych z operacjami wewnątrzgrupowymi odpisami aktualizacyjnymi wpływającymi na jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 w sprawie zawieszenia działalności spółki zależnej Carocelle S.A. [Carocelle] Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w toku sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok w dniu 27 kwietnia 2021 roku dokonano jednorazowe operacje o charakterze księgowym obejmujące utworzenie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym:
• odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności - zwiększenie odpisów w porównaniu do wartości wykazanych w raporcie za 3Q2020 wynosi około 0,67 mln zł;
• odpisów aktualizujących wartość wewnątrzgrupowych pożyczek udzielonych - zwiększenie odpisów w porównaniu do wartości wykazanych w raporcie za 3Q2020 wynosi około 18,7 mln zł;
• odpisów aktualizujących wartość inwestycji w jednostki zależne - zwiększenie odpisów w porównaniu do wartości wykazanych w raporcie za 3Q2020 wynosi około 5,9 mln zł.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe odpisy dotyczą zrealizowanych transakcji wewnątrzgrupowych wpływ odpisów na skonsolidowane sprawozdanie finansowe będzie ograniczony do kwoty przypadających na aktywa udziałowców/akcjonariuszy mniejszościowych. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu trwają prace analityczne związane z ustaleniem wpływu powyższych odpisów na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w szczególności mając na uwadze konieczność uwzględnienia niezbędnych korekt konsolidacyjnych.

Utworzenie powyższych odpisów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wynika w szczególności z dokonanej analizy przesłanek utraty wartości aktywów w platformie nutraceutycznej [w tym Carocelle] z uwzględnieniem polityki rachunkowości w odniesieniu do instrumentów finansowych, w tym z zastosowaniem modelu szacowania strat oczekiwanych jak również z zastosowaniem odpowiednich modeli wyceny instrumentów kapitałowych.

Powyższe odpisy korygują jednostkowy zysk [stratę] przed opodatkowaniem w kwocie dokonanych odpisów. Spółka informuje, że wysokość wskazanych odpisów ma charakter szacunkowy. Powyższe operacje mają charakter niegotówkowy.

Ponadto w wyniku ujęcia wyżej wspomnianych odpisów jak również w skutek dokonanego szacunku możliwej do osiągnięcia podstawy do opodatkowania w przyszłości oraz implementacji zmian w przepisach podatkowych zmianie uległa wartość jednostkowych aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego w porównaniu do wartości wykazanych w raporcie za 3Q2020. W jednostkowym sprawozdaniu finansowym aktywa z tytułu podatku odroczonego spadły o około 0,2 mln zł, a rezerwy z tytułu podatku odroczonego uległy zmniejszeniu o około 2,5 mln zł.

Emitent informuje, że badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego nie zostało jeszcze zakończone.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADIUVO INVESTMENTS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-510Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. Józefa Zajączka11 lok.14
(ulica)(numer)
+48 22 398 39 02+48 22 300 99 87
(telefon)(fax)
info@adiuvoinvestments.com www.adiuvoinvestments.com
(e-mail)(www)
5272682571146271705
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-28Marek OrłowskiPrezes ZarząduMarek Orłowski
2021-04-28Anna Aranowska-BablokCzłonek ZarząduAnna Aranowska-Bablok

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk