• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Zawarcie umowy o rejestrację akcji serii D Emitenta w depozycie papierów wartościowych. (2021-05-26 17:15)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr42/2021
Data sporządzenia: 2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Zawarcie umowy o rejestrację akcji serii D Emitenta w depozycie papierów wartościowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowę z dnia 19 maja 2021 r. określającą zasady rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D wyemitowanych przez Emitenta na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy z dnia 7 sierpnia 2020 r. o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym Spółki (dalej: „Układ”).
Zgodnie z postanowieniami ww. umowy, przyznanie akcji serii D nastąpi na rzecz każdego obligatariusza, który posiadał obligacje Emitenta zarejestrowane w depozycie według stanu na koniec dnia 15 grudnia 2020 r., tj. na dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, zgodnie z parytetem wyliczonym w oparciu o Pkt 3.4. Układu, tj. 308 akcji za każdą jedną obligację Emitenta.
Powyższa zasada nie będzie miała zastosowania do łącznie 348 obligacji, odnośnie których wydane zostały postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie o ustalenie, o których Emitent informował w raportach bieżących nr: 16/2021 z dnia 8 marca 2021 r. i 22/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Spółka zobowiązała się przy tym do złożenia wniosków o rejestrację akcji serii D na rzecz podmiotów uprawnionych do tych akcji po ustaniu przeszkód wynikających z ww. postanowień o zabezpieczeniu lub ewentualnie innych orzeczeń.
W związku z faktem, że akcje serii D – zgodnie z postanowieniami Pkt 3.11. Układu - będą podlegały dematerializacji oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Emitent sporządził niniejszy raport stosując odpowiednio §17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-26

Piotr Bieliński

Prezes Zarządu
2021-05-26

Sławomir HarazinWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk