• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie o ustalenie (2021-03-29 15:52)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie o ustalenie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 8.03.2021 r., informuje, iż Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy w dniu 23.03.2021 r. postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego na rzecz podmiotu będącego obligatariuszem obligacji wyemitowanych przez ACTION S.A. w Warszawie, seria: ACT01 040717 (numer ISIN PLACTIN 00034), będącym tym samym podmiotem, którego dotyczył raport bieżący nr 16/2021 – (dalej: „Uprawniony”).
Powyższe postanowienie wydane zostało przed wszczęciem postępowania w sprawie o ustalenie (art. 189 KPC), że Uprawnionemu przysługuje prawo do 73.920 akcji ACTION S.A. Serii D., które to akcje powstały wyniku, przewidzianej w układzie zatwierdzonym w postępowaniu sanacyjnym Emitenta, konwersji na akcje wierzytelności ze 240 obligacji wyemitowanych przez ACTION S.A., seria: ACT01 040717 (numer ISIN PLACTIN 00034) o nominale 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych każda, które to 240 obligacji wg stanu na 15 grudnia 2020 r. posiadał inny podmiot niż Uprawniony (dalej: „Poprzednik Uprawnionego”), a następnie zostały one zbyte.
Rozstrzygnięcie o zabezpieczeniu, w odniesieniu do Emitenta, polega na zakazaniu Spółce składania oświadczeń woli wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., które to oświadczenie woli obejmowałoby zobowiązanie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. do tego, aby na rzecz Poprzednika Uprawnionego zapisać ww. 73.920 akcji ACTION S.A. Serii D. Natomiast w odniesieniu do Poprzednika Uprawnionego zabezpieczenie obejmuje zakaz wykonywania praw oraz rozporządzania (w tym zbywania i obciążania) ww. 73.920 akcji ACTION S.A. Serii D.
W powołanym wyżej orzeczeniu wyznaczony został dwutygodniowy termin do wytoczenia powództwa przeciwko Spółce i Poprzednikowi Uprawnionego o roszczenie objęte zabezpieczeniem pod rygorem upadku zabezpieczenia.
Emitent informuje również, że transakcje Uprawnionego z Poprzednikami Uprawnionego dotyczące sprzedaży łącznie 348 obligacji wyemitowanych przez ACTION S.A., seria: ACT01 040717 są jedynymi transakcjami, w ramach których powstał spór między stronami. W pozostałym zakresie nie zgłoszono Emitentowi jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących sporów do uprawnień z tytułu emisji akcji Serii D.
Przekazywane niniejszym raportem dane Emitent ustalił na podstawie informacji z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych przekazanych przez pełnomocnika Uprawnionego, a powyższe postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie nie zostało dotychczas doręczone Spółce.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29


Piotr Bieliński


Prezes Zarządu
2021-03-29Sławomir Harazin
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk