• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie o ustalenie (2021-03-08 15:49)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie o ustalenie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy w dniu 3.03.2021 r. postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego na rzecz podmiotu będącego obligatariuszem obligacji wyemitowanych przez ACTION S.A. w Warszawie, seria: ACT01 040717 (numer ISIN PLACTIN 00034) – (dalej: „Uprawniony”).
Powyższe postanowienie wydane zostało przed wszczęciem postępowania w sprawie o ustalenie (art. 189 KPC), że Uprawnionemu przysługuje prawo do 33.264 akcji ACTION S.A. Serii D., które to akcje powstały wyniku, przewidzianej w układzie zatwierdzonym w postępowaniu sanacyjnym Emitenta, konwersji na akcje wierzytelności ze 108 obligacji wyemitowanych przez ACTION S.A., seria: ACT01 040717 (numer ISIN PLACTIN 00034) o nominale 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych każda, które to 108 obligacji wg stanu na 15 grudnia 2020 r. posiadał inny podmiot niż Uprawniony (dalej: „Poprzednik Uprawnionego”), a następnie zostały one zbyte.
Rozstrzygnięcie o zabezpieczeniu, w odniesieniu do Emitenta, polega na zakazaniu Spółce składania oświadczeń woli wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., które to oświadczenie woli obejmowałoby zobowiązanie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. do tego, aby na rzecz Poprzednika Uprawnionego zapisać ww. 33.264 akcje ACTION S.A. Serii D. Natomiast w odniesieniu do Poprzednika Uprawnionego zabezpieczenie obejmuje zakaz rozporządzania (w tym zbywania i obciążania) ww. 33.264 akcjami ACTION S.A. Serii D.
W powołanym wyżej orzeczeniu wyznaczony został dwutygodniowy termin do wytoczenia powództwa przeciwko Spółce i Poprzednikowi Uprawnionego o roszczenie objęte zabezpieczeniem pod rygorem upadku zabezpieczenia.
Przekazywane niniejszym raportem dane Emitent ustalił na podstawie informacji z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych przekazanych przez pełnomocnika Uprawnionego, a powyższe postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie nie zostało dotychczas doręczone Spółce.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08

Piotr Bieliński


Prezes Zarządu
2021-03-08

Sławomir HarazinWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk