• Odbierz prezent
ACTION S.A.: Rejestracja przez Sąd wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta. (2021-02-22 11:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 22.02.2021 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.695.700 zł. do kwoty 2.003.700 zł., tj. o kwotę 308.000 zł., równą wartości nominalnej 3.080.000 akcji nowej emisji, serii D.
W związku z tym zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.003.700 zł. i dzieli się na:
1) 11.910.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł. każda;
2) 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł. każda;
3) 547.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł. każda;
4) 3.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł. każda.
Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 20.037.000.

Powyższa zmiana kapitału zakładowego Spółki nastąpiła w wykonaniu - przewidzianej w artykule 2.4. pkt (i) i artykule 3. prawomocnie zatwierdzonego układu w postępowaniu sanacyjnym Emitenta - konwersji wierzytelności na akcje. Podstawą wpisu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców było prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu z dnia 7.08.2020 r., zgodnie z art. 169 ustawy Prawo restrukturyzacyjne i tym samym rejestracja ta nie wymagała zmiany Statutu Spółki.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22

Piotr BielińskiPrezes Zarządu
2021-02-22

Sławomir HarazinWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk