• Odbierz prezent
ACTION S.A.: raport finansowy (2022-05-27 17:06)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów550 867525 317118 537114 896
Zysk/Strata brutto ze sprzedaży48 51944 04910 4409 634
Zysk/Strata z działalności operacyjnej13 35516 0772 8743 516
Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki10 27718 3112 2114 005
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 003-65 313-1 722-14 285
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-868-881-187-193
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-145-76-31-17
Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych-9 016-66 270-1 940-14 494
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą**) (w zł / EUR)0,510,910,110,24
Stan na dzień 31.03.2022Stan na dzień 31.12.2021Stan na dzień 31.03.2022Stan na dzień 31.12.2021
Aktywa, razem 631 180635 710135 665138 216
Zobowiązania 219 977234 66047 28151 020
Zobowiązania długoterminowe86 61889 31918 61819 420
Zobowiązania krótkoterminowe 133 359145 34128 66431 600
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki412 292402 14788 61787 435
Kapitał zakładowy 2 0042 004431436
Średnioważona liczba akcji ***) ( w szt. )20 037 00020 037 00020 037 00020 037 000
Wartość księgowa na jedną akcję ****) (w zł / EUR)20,5820,074,424,36
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów550 873525 128118 539114 855
Zysk/Strata brutto ze sprzedaży48 42543 53610 4209 522
Zysk/Strata z działalności operacyjnej13 36515 8892 8763 475
Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki10 16218 0472 1873 947
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8 001-65 343-1 722-14 292
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-868-874-187-191
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-145-76-31-17
Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych-9 014-66 293-1 940-14 499
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą **) (w zł / EUR)0,510,900,110,20
Stan na dzień 31.03.2022Stan na dzień 31.12.2021Stan na dzień 31.03.2022Stan na dzień 31.12.2021
Aktywa, razem 630 499635 024135 518138 067
Zobowiązania 218 983233 67047 06850 804
Zobowiązania długoterminowe86 61889 31918 61819 420
Zobowiązania krótkoterminowe 132 365144 35128 45031 385
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki411 516401 35488 45187 262
Kapitał zakładowy 2 0042 004431436
Średnioważona liczba akcji ***) ( w szt. )20 037 00020 037 00020 037 00020 037 000
Wartość księgowa na jedną akcję ****) (w zł / EUR)20,5420,034,414,36

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport_GK_ACTION_1_Q_2022.pdfRaport_GK_ACTION_1_kwartał_2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Piotr Bieliński
Prezes Zarządu
2022-05-27Sławomir HarazinWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk