• Odbierz prezent
ACTION S.A.: raport finansowy (2021-03-31 23:09)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020


(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową


(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres


zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie
data przekazania:ACTION SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ACTION S.A.
Informatyka (inf)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)05-500
Piaseczno(kod pocztowy)
(miejscowość)Zamienie, ul. Dawidowska
10(ulica)
(numer)022 3321601
022 3321610(telefon)

(fax)inwestor@action.pl
www.action.pl(e-mail)

(www)5271107221
011909816(NIP)

(REGON)

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 062 2361 638 927460 917380 986
Zysk/Strata brutto ze sprzedaży129 035102 85528 84023 910
Zysk/Strata z działalności operacyjnej156 833-5 87535 053-1 366
Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki185 110-5 01041 373-1 165
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej23 581-13 8695 270-3 224
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 7804151 29296
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-419-4 476-94-1 040
Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych28 942-17 9306 469-4 168
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą *) (w zł / EUR)10,83-0,302,44-0,07
Stan na dzień 31.12.2020Stan na dzień 31.12.2019Stan na dzień 31.12.2020Stan na dzień 31.12.2019
Aktywa, razem 630 619546 407136 651128 310
Zobowiązania 330 316444 80171 578104 450
Zobowiązania długoterminowe100 3257421 74017
Zobowiązania krótkoterminowe 229 991444 72749 838104 433
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki301 617110 96665 35926 058
Kapitał zakładowy 2 0041 696434398
Średnioważona liczba akcji **) ( w szt. )17 092 01416 957 00017 092 01416 957 000
Wartość księgowa na jedną akcję ***) (w zł / EUR)15,056,543,851,54
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Action 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta SSF 2020 GK ACTION SA

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ACTION SA 2020.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020 GK ACTION SA

Sprawozdanie z działalności GRUPA ACTION SA 2020.pdfSprawozdanie z działalności 2020 GK ACTION SA

List do Akcjonariuszy_ACTION GK 2020.pdfList do Akcjonariuszy 2020 GK ACTION SA

Ład Korporacyjny 2020 ACTION GK 2020.pdfOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2020 GK ACTION SA

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu 2020.doc.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu 2020

Oświadczenie Rady Nadzorczej ocena sprawozdania 2020 GK ACTION S.A..pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ocena sprawozdania 2020 GK ACTION SA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-31Piotr Bieliński Prezes Zarządu


2021-03-31Sławomir HarazinWiceprezes ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-31Wioletta TurczyńskaGłówna Księgowa
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk