• Odbierz prezent
ACTION S.A.: raport finansowy (2021-03-31 23:04)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-500Piaseczno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska10
(ulica)(numer)
022 3321601022 3321610
(telefon)(fax)
inwestor@action.plwww.action.pl
(e-mail)(www)
5271107221011909816
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 062 3521 640 961460 943381 459
Zysk/Strata brutto ze sprzedaży128 573102 20728 73723 759
Zysk/Strata z działalności operacyjnej157 9971 37635 313320
Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki185 8902 20841 547513
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej25 971-3 2945 805-766
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 9305201 325121
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-380-5 000-85-1 162
Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych31 521-7 7747 045-1 807
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą *) (w zł / EUR)10,880,132,430,03
Stan na dzień 31.12.2020Stan na dzień 31.12.2019Stan na dzień 31.12.2020Stan na dzień 31.12.2019
Aktywa, razem 629 556541 681136 421127 200
Zobowiązania 329 119442 48371 318103 906
Zobowiązania długoterminowe100 3257421 74017
Zobowiązania krótkoterminowe 228 794442 40949 578103 888
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki300 43799 19865 10323 294
Kapitał zakładowy 2 0041 696434398
Średnioważona liczba akcji **) ( w szt. )17 092 01416 957 00017 092 01416 957 000
Wartość księgowa na jedną akcję ***) (w zł / EUR)14,995,853,251,37

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Action 2020 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfSprawozdanie biegłego redidenta z badania SF 2020 ACTION SA

Sprawozdanie finansowe ACTION SA 2020.pdfSprawozdanie finansowe 2020 ACTION SA

Sprawozdanie z działalności ACTION SA 2020.pdfSprawozdanie z działalności 2020 ACTON SA

List do Akcjonariuszy_ACTION SA 2020.pdfList do Akcjonariuszy 2020 ACTON SA

Ład Korporacyjny 2020 ACTION SA.pdfOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2020 ACTION SA

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu 2020.doc.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu 2020

Oświadczenie Rady Nadzorczej ocena sprawozdania 2020 ACTION S.A..pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ocena sprawozdania 2020 ACTION SA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-31Piotr BielińskiPrezes Zarządu


2021-03-31Sławomir HarazinWiceprezes ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-31Wioletta TurczyńskaGłówna Księgowa
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk