• Odbierz prezent
ACR: Rejestracja przez Sąd zmian statutu Spółki oraz zmiany adresu  Spółki (2021-03-23 19:12)
fot. freepik.com
Zarząd spółki Yoshi Innovation spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dawniej: Acrebit spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie) (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał:
a)w dniu 18 marca 2021 r. rejestracji zmiany Statutu Emitenta w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego (zmiana § 8 ust. 1 Statutu Spółki) w związku z uchwałą nr 6 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 sierpnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
b)w dniu 23 marca 2021 roku rejestracji zmian Statutu Emitenta, które dotyczyły zmiany przedmiotu działalności, firmy oraz zmiany siedziby Spółki (zmiana § 6 ust 1, § 1 oraz § 3 Statutu Spółki).

W związku z powyższym w wyniku rejestracji zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki (o której mowa pod lit. a) powyżej), kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 111.000 zł, tj. z kwoty 2.102.500 zł do kwoty 2.213.500 zł.

Poniżej Emitent przedstawia zestawienie zmian statutu Spółki:

a)zmiana § 8 ust. 1 Statutu Spółki:
poprzednia treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.102.500,00 zł (dwa miliony sto dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na:
1)1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
2)150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
3)1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
4)18.250.000 zł (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

nowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.213.500 zł (dwa miliony dwieście trzynaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:
1)1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
2)150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
3)1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
4)18.250.000 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
5)1.110.000 (jeden milion sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

b) zmiana § 1 Statutu Spółki:

poprzednia treść § 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Acrebit spółka akcyjna”.”

nowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Yoshi Innovation spółka akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „Yoshi Innovation S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

c)zmiana § 3 Statutu Spółki:

poprzednia treść § 3 Statutu Spółki brzmiała następująco:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

nowe brzmienie § 3 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest Chorzów.”

d)zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

poprzednia treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji działalności:
1/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
2/ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
3/ Pozostałe badania i analizy techniczne,
4/ Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
5/ Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
6/ Produkcja urządzeń elektrycznych,
7/ Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
8/ Pozostała produkcja wyrobów,
9/ Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
10/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
11/ Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
12/ Roboty budowlane specjalistyczne,
13/ Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
14/ Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
15/ Transport lądowy oraz transport rurociągowy,
16/ Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
17/ Działalność wydawnicza,
18/ Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
19/ Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
20/ Telekomunikacja,
21/ Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana,
22/ Działalność usługowa w zakresie informacji,
23/ Działalność holdingów finansowych,
24/ Leasing finansowy,
25/ Pozostałe formy udzielania kredytów,
26/ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
27/ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
28/ Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
29/ Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
30/ Badania naukowe i prace rozwojowe,
31/ Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
32/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
33/ Wynajem i dzierżawa,
34/ Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
35/ Pozaszkolne formy edukacji,
36/ Działalność wspomagająca edukację,
37/ Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
38/ Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

nowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1)69.10.Z - Działalność prawnicza;
2)74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
3)77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
4)70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
5)64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
6)85.5 - Pozaszkolne formy edukacji;
7)69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
8)62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
9)62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
10)63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
11)63.12.Z - Działalność portali internetowych;
12)66.19.Z - Pozostała dz1ałalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń l funduszów emerytalnych;
13)71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
14)71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne;
15)62.09.Z -Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.”

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w związku z dokonaną zmianą § 3 Statutu Spółki zmianie uległ także adres siedziby Spółki na następujący:
ul. 75 Pułku Piechoty 1
41-500 Chorzów

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) i pkt 15) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-23 19:12:34Damian KuberaOperator EBI i ESPI

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk