• Odbierz prezent
AC S.A.: Zakończenie skupu akcji własnych Spółki (2023-02-03 13:26)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2023
Data sporządzenia: 2023-02-03
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Zakończenie skupu akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. i nr 8/2023 z dnia 02 lutego 2023 r. niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego przez Spółkę w dniach 19-31 stycznia 2023 r. skupu akcji własnych („Skup”).

W wykonaniu Skupu Spółka nabyła 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji własnych, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN PLACSA000014 („Akcje Własne”). Akcje Własne zostały nabyte po jednolitej cenie 40,00 zł (czterdzieści złotych) za jedną Akcję Własną i za łączną cenę 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych 00/100 groszy). Łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych wynosi 218.750,00 zł (dwieście osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Nabyte przez Spółkę Akcje Własne stanowią 8,69% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji Własnych nastąpiło dnia 03 lutego 2023 r. Transakcja nabycia Akcji Własnych nastąpiła poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 9.111.109 (dziewięć milionów sto jedenaście tysięcy sto dziewięć) akcji Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zaoferowanych do nabycia przez akcjonariuszy Spółki w ramach Skupu, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć w ramach Skupu, Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniosła 90,40%.

Spółka nie posiada innych akcji własnych poza wskazanymi powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-181Białystok
(kod pocztowy)(miejscowość)
42 Pułku Piechoty50
(ulica)(numer)
85 743 81 00
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
966-13-19-418050643816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-03Anatol TimoszukPrezes Zarządu
2023-02-03Katarzyna RutkowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk