• Odbierz prezent
AC S.A.: raport finansowy (2021-03-31 06:37)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2021-03-31
AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
15-181Białystok
(kod pocztowy)(miejscowość)
42 Pułku Piechoty50
(ulica)(numer)
85 743 81 0085 653 93 83
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
966-13-19-418050643816
(NIP)(REGON)
2594004MG2PE87BETB87294978
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów185 222,00222 682,0041 398,0051 765,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej36 767,0046 283,008 218,0010 759,00
Zysk (strata) brutto37 080,0046 454,008 288,0010 799,00
Zysk (strata) netto30 898,0038 183,006 906,008 876,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 841,0041 601,004 211,009 671,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 943,00-23 527,00-3 563,00-5 469,00
Przepływy pieniężne netto z działalnosci finansowej-2 931,00-20 421,00-655,00-4 747,00
Przepływy pieniężne netto, razem-33,00-2 347,00-7,00-545,00
Aktywa, razem196 937,00174 768,0042 675,0041 040,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania64 492,0060 077,0013 975,0014 108,00
Zobowiązania długoterminowe0,000,000,000,00
Zobowiązania krótkoterminowe48 295,0040 892,0010 465,009 602,00
Kapitał własny132 445,00114 691,0028 700,0026 932,00
Kapitał zakładowy2 518,002 470,00546,00580,00
Liczba akcji (w szt.)10 073 683,009 878 783,0010 073 683,009 878 783,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)3,103,870,690,90
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)3,103,800,690,88
Wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł/EUR)13,1511,612,852,73
Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł/EUR)13,1511,402,852,68
Zadeklarowana lub wyplacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,853,940,410,92
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe 2020.xhtmlSprawozdanie finansowe 2020 AC S.A.
Sprawozdanie finansowe 2020.T.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe 2020 AC S.A. - podpisy
Sprawozdanie Zarządu 2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu 2020 AC S.A.
Sprawozdanie Zarządu 2020.T.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu 2020 AC S.A - podpisy
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnosci sporządzenia sprawozdania finansowego.xhtmlOświadczenie Zarządu AC S.A.
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnosci sporządzenia sprawozdania finansowego.T.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu AC S.A. - podpisy
Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu AC S.A.
Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej.T.xhtml.xadesInformacja Zarządu AC S.A. - podpisy
2020 AC_Pismo Prezesa Zarządu.xhtmlPismo Prezesa Zarządu AC S.A.
2020 AC_Pismo Prezesa Zarządu.T.xhtml.xadesPismo Prezesa Zarządu AC S.A. - podpis
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań
SBR AC_29.03.21.xhtmlSprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania
SBR AC_29.03.21.xhtml.xadesSprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk