• Odbierz prezent
AC S.A.: Przekroczenie przez AC S.A. 5% ogólnej liczby głosów (2023-02-03 13:31)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2023
Data sporządzenia: 2023-02-03
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Przekroczenie przez AC S.A. 5% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „AC S.A.” lub „Spółka”) informuje, że wskutek rozliczenia w dniu 3 lutego 2023 r. transakcji nabycia akcji własnych Spółki w ramach prowadzonego przez Spółkę skupu akcji własnych, Spółka osiągnęła i przekroczyła 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Bezpośrednio przed rozliczeniem transakcji AC S.A. nie posiadała akcji własnych.

Po rozliczeniu transakcji Spółka posiada 875.000 akcji/głosów w AC S.A., co stanowi 8,69 % udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym.

Ogólna liczba akcji i liczba głosów AC S.A. wynosi 10.073.683.

AC S.A. informuje, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje AC S.A., nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa o ofercie”) oraz że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o ofercie.

Akcje zostały nabyte na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia go na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Spółka, stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Podstawa prawna: art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-181Białystok
(kod pocztowy)(miejscowość)
42 Pułku Piechoty50
(ulica)(numer)
85 743 81 00
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
966-13-19-418050643816
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-03Anatol TimoszukPrezes Zarządu
2023-02-03Katarzyna RutkowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk