• Odbierz prezent
AB S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki (2021-02-19 12:32)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia:2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A z siedzibą w Magnicach („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 4 lutego 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 grudnia 2020 roku uchwałą numer 27/2020, w zakresie art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 6 oraz art. 13 ust. 7.

Dotychczasowy przedmiot działalności Spółki, określony w art. 4 ust. 1 Statutu, został rozszerzony poprzez dodanie następujących punktów:

"40. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
41. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
42. 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
43. 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
44. 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
45. 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46. 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
47. 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
48. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
49. 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
50. 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
51. 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
52. 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
53. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
54. 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
55. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
56. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
57. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
58. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana"

Z kolei art. 13 ust. 6 i 7 otrzymały następujące brzmienie:

„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przesłanym na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej za potwierdzeniem dostarczenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.”

„7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem potwierdzenia treści protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz jego podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Potwierdzenie treści protokołu przez członków Rady Nadzorczej może być dokonane pocztą elektroniczną. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.”

Spółka sporządziła tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą numer 27/2020, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki
PlikOpis
Tekst jednolity statutu 22.12.2020.pdfTekst jednolity Statutu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-040Magnice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Europejska4
(ulica)(numer)
71 32 40 500071 32 40 529
(telefon)(fax)
www.ab.pl
(e-mail)(www)
895-16-28-481931908977
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Andrzej PrzybyłoPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk