• Odbierz prezent
AB S.A.: raport finansowy (2021-09-22 00:24)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w kształcie zatwierdzonym przez Umię Europejską
w walucie
data przekazania: 2021-09-22
AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
55-040Magnice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Europejska4
(ulica)(numer)
71 32 40 500071 32 40 529
(telefon)(fax)
www.ab.pl
(e-mail)(www)
895-16-28-481931908977
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 074 31010 206 8772 888 0102 331 189
Zysk (strata) z działalności operacyjnej165 83595 54236 63221 821
Zyska (strata) przed opodatkowaniem151 09085 70233 37519 574
Zysk (strata) netto123 72066 38327 32915 161
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-211 651287 320-46 75265 622
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 294-4 282-2 495-978
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej33 154-93 3637 323-21 324
Przepływy pieniężne netto razem-189 791189 675-41 92343 321
Aktywa razem2 668 3342 614 496594 659585 422
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 695 7841 764 245375 107395 039
Zobowiązania długoterminowe204 693156 56445 27835 057
Zobowiązania krótkoterminowe1 491 0911 607 681329 829359 982
Kapitał własny992 550850 251219 552190 383
Kapitał zakładowy16 188 16 188 3 5813 625
Liczba akcji (w szt.)16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)7,644,101,690,94
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)7,644,101,690,94
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)61,3252,5213,5611,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)61,3252,5213,5611,76
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR)0 0,44 0 0,10

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2019 - 30 czerwca 2020r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na dzień 30 czerwca 2020r., tj. 4,4660 PLN/EUR.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2020 - 30 czerwca 2021r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na dzień 30 czerwca 2021r., tj. 4,5208 PLN/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 2019 - od 1 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020r. przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,3784.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 2020 - od 1 lipca 2020r. do 30 czerwca 2021r. przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,5271.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Y20_21_Wstep_skonsolidowane.pdfWstęp do Raportu Rocznego
Y20_21_Sprawozdanie finansowe skonsolidowane.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Y20_21_Sprawozdanie z działalności zarządu.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności
Y20_21_Oświadczenie_nt_danych_niefinansowych.pdfOświadcznenie na temat informacji niefinansowych
Y20_21_Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ladu korporacyjnego.pdfOświadczenie o przestrzeganiu ładu korporacyjnego
Y20_21_Spraw z badania SSF.PDFSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
Y20_21_osw_RN_skons.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-21Andrzej PrzybyłoPrezes Zarządu
2021-09-21Zbigniew MądryCzłonek Zarządu
2021-09-21Krzysztof KucharskiCzłonek Zarządu
2021-09-21Grzegorz OchędzanCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-21Magdalena Kosatkagłówny księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk