• Odbierz prezent
AB S.A.: raport finansowy (2021-09-22 00:10)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2021-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE).
w walucie
data przekazania: 2021-09-22
AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
55-040Magnice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Europejska4
(ulica)(numer)
71 32 40 500071 32 40 529
(telefon)(fax)
www.ab.pl
(e-mail)(www)
895-16-28-481931908977
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów7 880 9125 694 3021 740 8301 300 544
Zysk (strata) z działalności operacyjnej70 76137 59715 6318 587
Zysk (strata) przed opodatkowaniem75 57843 27616 6959 884
Zysk (strata) netto65 00435 69314 3598 152
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-256 387158 727-56 63436 252
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej84 69361 63518 70814 077
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-33 814-36 850-7 469-8 416
Przepływy pieniężne netto, razem-205 508183 512-45 39541 913
Aktywa razem1 784 9391 858 337394 828416 108
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 121 3091 252 418248 033280 434
Zobowiązania długoterminowe115 964 142 43725 65131 894
Zobowiązania krótkoterminowe1 005 3451 109 981222 382248 540
Kapitał własny663 630605 919146 795135 674
Kapitał zakładowy16 188 16 188 3 5813 625
Liczba akcji (w szt.)16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR)4,022,200,890,50
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR)4,022,200,890,50
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)41,0037,439,078,38
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)41,0037,439,078,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (2 zł/EUR)0 0,44 0 0,10

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2019 - 30 czerwca 2020r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na dzień 30 czerwca 202r., tj. 4,4660 PLN/EUR.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2020 - 30 czerwca 2021r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na dzień 30 czerwca 2021 r., tj. 4,5208 PLN/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 2019 - od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020r. przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,3784.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 2020 - od 1 lipca 2020r. do 30 czerwca 2021r. przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,5271.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Y20_21_Wstep_jednostkowe.pdfWstęp do raportu
Y20_21_Sprawozdanie finansowe jednostkowe.pdfSprawozdanie Finansowe
Y20_21_Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ladu korporacyjnego.pdfOświadczenie o przestrzeganiu ładu korporacyjnego przez Spółkę
Y20_21_Spraw z badania_JSF.PDFSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
Y20_21_osw_RN_jedn.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-21Andrzej PrzybyłoPrezes Zarządu
2021-09-21Zbigniew MądryCzłonek Zarządu
2021-09-21Krzysztof KucharskiCzłonek Zarządu
2021-09-21Grzegorz OchędzanCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-21Magdalena KosatkaGłówny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk