• Odbierz prezent
AB S.A.: raport finansowy (2021-03-02 19:07)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-07-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
w walucie
data przekazania: 2021-03-02
AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
55-040Magnice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Europejska4
(ulica)(numer)
71 32 40 500071 32 40 529
(telefon)(fax)
www.ab.pl
(e-mail)(www)
895-16-28-481931908977
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów7 125 240 5 413 310 1 580 892 1 254 388
Zysk (strata) z działalności operacyjnej94 712 55 436 21 014 12 846
Zysk (strata) przed opodatkowaniem88 642 48 047 19 667 11 134
Zysk (strata) netto71 954 38 444 15 965 8 908
Zysk (strata) na 1 akcję4,44 2,37 0,99 0,55
Rozwodniony zysk na 1 akcję4,44 2,37 0,99 0,55
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-234 931 -30 786 -52 125 -7 134
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 215 -1 742 -1 823 -404
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej133 268 64 571 29 568 14 963
Przepływy pieniężne netto, razem-109 878 32 043 -24 379 7 475
31.12.202030.06.202031.12.202030.06.2020
X.Aktywa razem3 023 045 2 614 496 655 076 585 422
XI.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 092 609 1 764 245 453 456 395 039
XII.Zobowiązania długoterminowe292 924 156 564 63 475 35 057
XIII.Zobowiązania krótkoterminowe1 799 685 1 607 681 389 981 359 982
XIV.Kapitał własny930 436 850 251 201 620 190 383
XV.Kapitał zakładowy16 188 16 188 3 508 3 625
XVI.Liczba akcji (w szt.)16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Wartość księgowa na 1 akcję57,48 52,52 12,46 11,76
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję57,48 52,52 12,46 11,76
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów4 305 772 2 978 191 955 331 609 115
Zysk (strata) z działalności operacyjnej38 139 20 317 8 462 4 708
Zysk (strata) przed opodatkowaniem46 537 28 096 10 325 6 510
Zysk (strata) netto38 891 24 403 8 629 5 655
Zysk (strata) na 1 akcję2,40 1,51 0,53 0,35
Rozwodniony zysk na 1 akcję2,40 1,51 0,53 0,35
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-213 534 -998 -47 377 -231
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej77 144 49 293 17 166 11 422
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej21 144 -32 255 4 685 -7 474
Przepływy pieniężne netto, razem-115 276 16 040 -25 577 3 717
31.12.202030.06.202031.12.202030.06.2020
X.Aktywa razem2 082 960 1 858 337 451 365 416 108
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 451 911 1 252 418 314 621 280 434
XII.Zobowiązania długoterminowe202 042 142 437 43 781 31 894
XIII.Zobowiązania krótkoterminowe1 249 869 1 109 981 270 839 248 540
XIV.Kapitał własny631 049 605 919 136 745 135 674
XV.Kapitał zakładowy16 188 16 188 3 508 3 625
XVI.Liczba akcji (w szt.)16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Wartość księgowa na 1 akcję38,98 37,43 8,45 8,38
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję38,98 37,43 8,45 8,38

Do przeliczenia danych bilansowych na dzień 31 grudnia 2020 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 4,6148 PLN/EUR.
Do przeliczenia danych bilansowych na dzień 30.06.2020 r. przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 4,466 PLN/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2020 - od lipca 2020 r. do grudnia 2020 r. przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,5071 PLN/EUR.
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 2019 - od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,3155 PLN/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2020 - od lipca 2020 r. do grudnia 2020 r. przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,5071 PLN/EUR.
Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres 2019 - od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. przyjęty został kurs średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. 4,3155 PLN/EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
H1_20_21_Oświadczenie_Zarzadu.pdfOświadczenie Zarządu
H1_20_21_Pismo_Prezesa.pdfPismo Prezesa
H1_20_21_Sprawozdanie Zarządu.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy AB
H1_20_21_Sprawozdanie_finansowe.pdfSprawozdanie Finansowe
AB Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdfRaport z przeglądu AB S.A.
AB konsolidacja Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdfRaport z przeglądu Grupy AB

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Andrzej PrzybyłoPrezes Zarządu
2021-03-02Zbigniew MądryCzłonek Zarządu
2021-03-02Krzysztof KucharskiCzłonek Zarządu
2021-03-02Grzegorz OchędzanCzłonek Zarządu
2021-03-02Magdalena KosatkaGłówna Księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk