• Odbierz prezent
4MS: Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Spółki (2021-03-20 09:03)
fot. freepik.com
Zarząd spółki 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 19 marca 2021 roku wpisu zmiany Statutu Emitenta, która dotyczyła zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym w wyniku rejestracji zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 11.169.778,20 zł tj. z kwoty 11.169.778,20 zł do kwoty 22.339.556,40 zł.

Poprzednia treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:

§ 8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.169.778,20 zł (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:
1)2.851.500 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
2)28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
3)957.516 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
4)32.324.016 (trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące szesnaście) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
5)15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
6)1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
7)6.674.875 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
8)23.524.875 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany statutu poprzez zmianę § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.339.556,40zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na:
1)2.851.500 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
2)28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
3)957.516 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
4)32.324.016 (trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące szesnaście) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
5)15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
6)1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
7)6.674.875 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
8)23.524.875 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
9)111.697.782 (sto jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-20 09:03:07Sławomir LutekPrezes Zarządu
2021-03-20 09:03:07Bolesław PorolniczakCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk